Fremgang for skolerne i Lejre – og plads til forbedring

I den første ”rigtige” kvalitetsrapport efter skolereformen er der bl.a. fremgang i karaktergennemsnittet for de bundne prøver i dansk og matematik, hvor Lejres skoler ligger over landsgennemsnittet.

Skrevet den. 10. marts 2016

Der er forstsat stor spredning på skolernes målopfyldelse. - Vores skoler klarer sig på mange områder godt, og det er vi glade for, men vi må ikke lukke øjnene for det, der skal blive bedre, siger udvalgsformand Carsten Rasmussen, Udvalget for Børn & Ungdom.

I kvalitetsrapporten for 2014 blev datagrundlaget for folkeskolerne betragtet som en såkaldt nulpunktsmåling, og nu foreligger der endnu et skoleårs resultater, der giver muligheder for at se, om der er sket en fremgang i de forskellige indikatorer.

Overordnet set viser kvalitetsrapporterne, at tre af Lejre Kommunes skoler præsterer over både kommune- og landsgennemsnit i langt de fleste målinger, og som også er meget tæt på at leve op til alle de nationale mål om, at 80% af eleverne er gode til at læse og regne. Det er én skole mere end sidste år.

Tre skoler klarer sig samlet set godt: Disse skoler har meget gode resultater på nogle områder og mindre gode resultater på andre områder. I blandt dem er også den skole, der havde ret svage resultater sidste år.

To skoler har resultater, som på flere parametre ligger under både kommune- og landsgennemsnittet, og skolerne opfylder ingen af de nationale mål om 80% gode elever til at læse og regne.

-      Vi skal selvfølgelig kigge om bag tallene for at blive klogere på, hvad der ligger til grund for de forskellige resultater. Overordnet set er det meget positivt, at der er sket en flot fremgang, eksempelvis når det gælder karaktergennemsnittet efter 9. klasse, og også andelen af elever, som opnår karakteren 2 i dansk og matematik, så de har muligheden for at søge ind på en ungdomsuddannelse, er steget markant. Men det undrer eksempelvis, at få elever søger en ungdomsuddannelse 3 måneder efter afsluttet 9. klasse, og at tallene er så forskellige, som de er for skolerne. Det giver anledning til at dykke mere ned i data for at kunne følge op, siger udvalgsformand Carsten Rasmussen, og fortsætter:

-      Noget andet der undrer, er, at læseresultaterne i de nationale test på 4. klassetrin er faldet meget. Resultaterne er også faldet på landsplan, men i Lejre er faldet meget stort. Det vil relevante fagpersoner fra skolerne nu prøve at undersøge årsagen til. 

Bag de samlede tal

Bag skolernes data er der resultater, som spænder meget vidt. De enkelte indikatorer viser resultater, som inden for den enkelte skole og den enkelte klasse er meget varieret.

Derfor opfordrer udvalgsformand Carsten Rasmussen også til, at man ser på kvalitetsrapporterne ud fra denne viden.

-      Det er måske fristende at tegne et meget overordnet billede af, hvad der er styrker og udfordringer ved skolerne i Lejre. Men man skal vide, at tallene dækker over nogle store forskelle, selv inden for den enkelte skole. Så man skal passe på med at være meget kategorisk i sine konklusioner på baggrund af kvalitetsrapporterne.

-      Kvalitetsrapporten er en meget vigtigt redskab for os i arbejdet med at udvikle skolerne, og det er vigtigt også at have fokus på andre elementer end kun de faglige. I årets rapport får vi fx for første gang resultaterne for elevernes trivsel. Resultaterne ligger i Lejre Kommune meget tæt på landsgennemsnittet, og det bliver spændende at følge op på, om den fælleskommunale trivselsindsats giver endnu bedre målinger i næste kvalitetsrapport, siger han.

To fælles indsatser fortsættes

I Lejre Kommune lægges der op til at videreføre to fælleskommunale indsatser for at forbedre elevernes læringsudbytte: Det gælder dels arbejde med kommunale læsehandleplaner og matematikhandleplaner for at følge systematisk og helhedsorienteret op på disse to områder.

Den anden fælleskommunale indsats er arbejdet med at sætte læringsmål for eleverne både fagligt og socialt, som skal styrkes yderligere på tværs af Lejre Kommunes skoler.

-      Vi har derudover defineret nogle konkrete effektmål, som vi vil følge op på i den næste kvalitetsrapport, der kommer i 2017. Det er eksempelvis mål om, at gennemsnittet i de nationale måltal i både læsning og matematik skal stige med mindst 2 procentpoint over de næste to år for alle skoler. Desuden ønsker vi, at der skal være færre elever med dårlige resultater og flere elever med gode resultater på alle skoler, siger udvalgsformand Carsten Rasmussen.

-      Det er vigtigt at huske, at skolerne er forskellige, og de arbejder ud fra forskellige udgangspunkter. Vi ønsker, at alle skoler rykker sig, så eleverne i Lejre kan blive så dygtige som muligt og trives i skolen, slutter han.

Skolernes kvalitetsrapporter:
  • Kvalitetsrapporterne er et mål- og resultatstyringsværktøj til kommunerne, som indeholder en beskrivelse af de nationale og kommunale mål for skolevæsenet.
  • Kvalitetsrapporterne indeholder de resultater, der ligger til grund for kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet i kommens skolevæsen, og de opfølgende initiativer, som kommunalbestyrelsen har vedtaget.
  • Ifølge folkeskoleloven skal kvalitetsrapporterne udarbejdes for to år ad gangen. I Lejre Kommune lægges der op til, at der også skal udarbejdes en midtvejsevaluering i 2016.
  • Resultaterne fra de enkelte skolers nationale tests er omfattet af fortrolighed - sådan som folkeskoleloven foreskriver - for at undgå en rangordning af kommunerne og skolerne i Danmark.
  • Find kvalitetsrapporten i Referatet fra mødet i Udvalget for Børn & Ungdom den 8. marts 2016 Rapporten vil blive endeligt behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2016.