Forslag til Spildevandsplan 2016-2023 skal skåne miljøet

Spildevand indeholder mange næringsstoffer og kan ødelægge plante- og dyrelivet i vores vandløb, søer og fjorde, hvis det ikke bliver renset inden udledning.

Skrevet den. 12. maj 2016

Med Spildevandsplan 2016-2023 får Lejre Kommune mulighed for at håndtere spildevandet på en miljørigtig måde, så vi kan passe på naturen. 

Store dele af ejendommene i kommunen er kloakret i dag og håndterer deres spildevand på en miljørigtig måde. En mindre del af ejendommene i kommunen sender stadig blandet spildevand og regnvand til renseanlæggene. Med spildevandsplanen fortsætter vi med at separatkloakere i fælleskloakerede områder. Det betyder at byerne Hvalsø, Osted, Øm, Lyndby og Gl. Sonnerup i perioden frem til 2023 er planlagte til separering.

Udvalgsformand for Teknik og Miljø Martin Stokholm udtaler: "Når vi separerer regnvand fra fælleskloakkerne, ønsker vi at bruge regnvandet rekreativt. Disse rekreative steder kan blive unikke grønne pletter i vores moderne landsbyer - og er et led i vores strategi om at integrere naturen i alt."

Nyt borgermøde om forslag til Spildevandsplan 2016-2023

Lejre Kommunalbestyrelse har godkendt forslag til Spildevandsplan 2016-2023 med miljøvurdering den 29. marts 2016. Planforslaget er i offentlig høring fra den 4. april 2016 til den 1. juni 2016. Den nye Spildevandsplan 2016-2023 skal erstatte de tre eksisterende spildevandsplaner for de tidligere kommuner - Lejre, Hvalsø og Bramsnæs.

I forbindelse med høringen har Udvalget for Teknik og Miljø allerede holdt et borgermøde om forslag til Spildevandsplan 2016-2023 den 3. maj 2016. På borgermødet var 30 borgere mødt frem, og der var en god spørgelyst. For at give endnu flere borgere mulighed for at komme med spørgsmål til spildevandsplanen holder udvalget for Teknik og Miljø endnu et borgermøde. Borgermødet bliver den 25. maj kl. 19 i Hvalsø Kulturhus.

"Vi håber på, at mange vil møde op for at høre mere om, hvad Spildevandsplanen betyder for dem og benytte lejligheden til at stille spørgsmål, " siger Martin Stockholm.

På mødet vil der være mulighed for at se de planlagte spildevandsforhold på de enkelte ejendomme. Det er også muligt at finde oversigten på Lejre Kommunes hjemmeside ved at søge sin adresse frem på kortet.

Fakta:

  • Ca. 14.000 ejendomme i Lejre Kommune
  • 90 % af ejendommene er kloakeret
  • 85 % af det kloakerede areal sender kun deres spildevand til renseanlæggene
  • 15 % af det kloakerede areal har spildevand og regnvand i samme ledning
  • 8 mindre renseanlæg

Spildevandsplanen udgør det administrative grundlag for planlægningen i perioden 2016-2023 og bliver et arbejdsredskab for Lejre Kommune og forsyningsvirksomheden FORS A/S. Lejre Kommune har udarbejdet en miljøvurdering, der beskriver og vurderer spildevandsplanens sandsynlige og væsentlige indvirkninger på miljøet. Miljøvurdering er indarbejdet i forslaget til spildevandsplanen.