Bedre sagsbehandling i børnesager

Ledelsen i Lejre Kommune besluttede i begyndelsen af 2016 at bede kommunens revisionsfirma, PwC, om at undersøge kvaliteten af sagsbehandlingen i 50 børnesager. Resultatet af undersøgelsen bliver forelagt Udvalget for Børn & Ungdom den 7. juni 2016 sammen med ledelsens tiltag for at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen.

Skrevet den. 1. juni 2016

I efteråret 2015 udarbejdede Lejre Kommunes revisionsfirma PwC en såkaldt sagsaudit, altså en gennemgang af sagsbehandlingen - dengang i 18 konkrete børnesager. Den viste, at sagsbehandlingen ikke i tilstrækkelig grad lever op til lovgivningens formelle krav.

Kommunaldirektør Inger Marie Vynne:

- For at få en mere grundig viden om problemernes karakter og omfang, bad vi PwC gennemgå yderligere 50 børnesager. Undersøgelsen viser, at selvom der er sket forbedringer, så er der stadig alt for mange fejl - eksempelvis med manglende handleplaner, manglende dokumentation og for lang sagsbehandlingstid. Det er et ledelsesansvar, og det er selvfølgelig uacceptabelt. Derfor gennemfører vi nu en række tiltag for at forbedre sagsbehandlingskvaliteten, siger hun.

Tæt opfølgning og ekstra ressourcer

Ledelsen i Lejre Kommune har været i dialog med medarbejderne om, hvordan der skabes bedre rammevilkår for det daglige arbejde. På den baggrund lægger ledelsen bl.a. op til, at der i en periode bliver tilført ekstra personaleressourcer. Derudover bliver hele systematikken i sagsbehandlingsarbejdet styrket og understøttet af relevante IT-systemer til dokumentation, opfølgning på handleplaner, med mere.

Samtidig rykker ledelsen helt tæt på de daglige opgaver for at støtte medarbejderne og følge op på fremdriften.

- Vi lægger op til at styrke den faglige ledelse og den tætte sparring med medarbejderne, ikke mindst fordi vi har mange nye medarbejdere. Vores mål er, at vi både får rettet op på de "gamle" sager og samtidig sikrer kvaliteten i de nye sager, som kommer ind. Og så gennemfører vi en ny kvalitetsopfølgning igen i begyndelsen af 2. kvartal 2017, fortæller kommunaldirektør Inger Marie Vynne.

Børn og unge skal have den rette støtte

Udvalgsformand Carsten Rasmussen, Udvalget for Børn & Ungdom: 

- Jeg er først og fremmest optaget af, at børn og forældre får den hjælp de har krav på - vel at mærke en hjælp, som reelt gør en forskel for det enkelte barn eller unge. PwC's rapport fortæller mig blandt andet, at vi må tilføre flere ressourcer til undersøgelses- og dokumentationsarbejdet i Børne- og Ungerådgivningen. Med de tiltag ledelsen nu iværksætter, forbedrer vi både arbejdsprocesserne og indholdet i de børnesager, vi arbejder med i Lejre Kommune, siger han.

Hovedkonklusionerne fra PwC's undersøgelse og ledelsens tiltag kan læses i

Dagsorden til møde i Udvalget for Børn & Ungdom den 7. juni 2016

Møde for forældre og pårørende

For de forældre og pårørende som i praksis samarbejder med Center for Børn, Unge & Familie, vil der være mulighed for at høre mere om resultaterne af PwC's undersøgelse og ledelsens fremadrettede tiltag, når Lejre Kommune inviterer til møde den 20. juni.

Lejre Kommune informerer yderligere om dette møde i Lejre Lokalavis uge 23 og her på hjemmesiden i samme uge.

Faktaboks

  • Center for Børn, Unge & Familie blev dannet pr. 1. januar 2015 med henblik på at skabe en bedre og mere sammenhængende kvalitet i støtten til udsatte børn og familier og børn med et handicap.
  • I Lejre Kommune er der i dag 747 børn og familier, som får hjælp og støtte inden for rammerne af Servicelovens § 52. Det kan være forebyggende hjælp i form af familiebehandling, aflastning, anbringelse uden for hjemmet, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste m.v.
  • Lejre Kommune har et budget på ca. 62,5 mio. kr. til specialiserede børneområde. Den gennemsnitlige nettodriftsudgift til udsatte børn og unge pr. 0-17 årig var ved Regnskab 2013 11.408 kr. Det svarer ca. til landsgennemsnittet for kommunerne. Lejre Kommune bruger dog mere til udsatte børn og unge end de kommuner, Lejre normalt sammenligner sig med.