Ny afgørelse i sagen om anlæggelse af en adgangsvej til Hyllegårdsudstykningen

Natur- og Miljøklagenævnet har den 18. juli 2016 truffet ny afgørelse i sagen om anlæggelse af en adgangsvej til Hyllegårdsudstykningen gennem Den Grønne Kile i Hvalsø.

Skrevet den. 20. juli 2016

Den nye afgørelse er truffet, efter at Lejre Kommune anmodede Natur- og Miljøklagenævnet om at genoptage sin tidligere afgørelse om at ophæve Lokalplan LK 40 for en adgangsvej til Hyllegården igennem Den grønne Kile. Afgørelsen om ophævelse af lokalplanen blev truffet ud fra en forudsætning om, at Den Grønne Kile var væsentlig mindre, end den rent faktisk er.

Naturklagenævnet skriver: " Hvis der er nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet resultat, hvis oplysningerne havde foreligget ved nævnets tidligere stillingtagen til sagen, har nævnet pligt til at genoptage sagen og vurdere den på ny." Natur- og Miljøklagenævnet besluttede enstemmigt at genoptage sagen på baggrund af Lejre Kommunes oplysninger om udstrækningen af det rekreative område.

Ved genbehandlingen af sagen i Natur- og Miljøklagenævnet var der ikke enighed i nævnet. Et flertal af nævnets medlemmer stemte for at ophæve Lejre Kommunes afgørelse af 14. december 2015 om endelig vedtagelse af Lokalplan LK 40 som ugyldig, da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med Lejre Kommuneplan 2013. Et mindretal fandt, at Lejre Kommunes vedtagelse af Lokalplan LK 40 skal opretholdes under henvisning til, at vejen udgør et meget beskedent indgreb i det rekreative område.

Lokalplan LK 40 er således nu endelig underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet, og udvalget for Teknik & Miljø vil på førstkommende møde efter sommerferien drøfte spørgsmålet om adgangsvej til Hyllegårdsudstykningen.