Vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord

Foreninger og organisationer, der arbejder med beskyttelse eller benyttelse af vandløb, kan indstille medlem og suppleant til vandrådet.

Skrevet den. 9. januar 2017

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har haft udkast til ”bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb” i høring i efteråret 2016. Vi forventer, at der skal oprettes et vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord, og at der bliver en stram tidsplan for det arbejde, der skal udføres i 2017.

Kommunerne i oplandet vælger derfor allerede nu at annoncere om oprettelse af vandråd.

Foreninger og organisationer kan indstille medlemmer til vandrådet

Foreninger og organisationer, der arbejder med beskyttelse eller benyttelse af vandløb, kan sende en anmodning om oprettelse at et vandråd for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord og indstille forslag om et medlem og en suppleant til vandrådet.

Hvornår er fristen for at indstille medlemmer til vandrådet?

Indstilling af medlemmer og suppleanter til vandrådet kan sendes til Lejre Kommune på e-mail cbm@lejre.dk. Da bekendtgørelsen om vandråd m.m. endnu ikke er vedtaget, sættes der indtil videre ikke en frist for indstilling. Når bekendtgørelsen er vedtaget, vil annonceringen blive opdateret med en tidsfrist for indstilling af medlemmer.

Hvad er vandrådets opgave?

Ifølge udkast til bekendtgørelse om vandråd kan vandrådet rådgive kommunerne om de opgaver med vandløb, der skal udføres. Landsdækkende erhvervsorganisationer og grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, kan anmode kommunen om at oprette et vandråd og hver indstille ét medlem og én suppleant til vandrådet. Vandrådet består af højst 20 medlemmer.

Kommunerne skal inddrage vandrådet, når de skal vurdere ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og udvælge vandløb, som bør undersøges for, om de er kunstige eller stærkt modificerede.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Charlotte Schleiter, Lejre Kommune, på e-mail: char@lejre.dk.