Godkendelse af regulativ for Ryegaard Vandværk

Lejre Kommune har i henhold til Vandforsyningslovens § 55 stk. 2 godkendt regulativ for Ryegaard Vandværk.

Skrevet den. 20. januar 2015

Det godkendte regulativ kan ses her

Klagevejledning

Klageperioden er 4 uger fra den dag tilladelsen er meddelt eller offentliggjort. Eventuel klage over afgørelsen skal være skriftlig og være kommunen i hænde senest den 17. februar 2015.

Klagen skal sendes til Lejre Kommune, Møllebjerg 4, 4330 Hvalsø eller post@lejre.dk. Klagen vil blive videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet bilagt det materiale, der er indgået i bedømmelsen.

Jf. vandforsyningslovens § 80 kan kommunens afgørelse påklages til Natur- og Miljø¬klagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, og eventuelt andre organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Lejre Kommune skal, hvis vi vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Sammen med klagen medsendes den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og vores bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.

Når vi videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sender vi samtidig en kopi af vores udtalelse til de i klagesagen involverede parter med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen af kopien.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Lejre Kommune. Klage skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.