Forpagtning af jordarealer i Lejre Kommune - Ansøgningsfrist den 9. september!

Lejre Kommune udbyder en række jordarealer til forpagtning. Forpagtningsaftalerne er gældende for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2019.

Skrevet den. 26. august 2015

Udbud af forpagtning af jordarealer i Lejre Kommune

OBS! Bemærk ændring til ejendoms nr. 14a. Der var beklageligvis lavet en forkert opgørelse af areal og kortmateriale. Fejlen blev rettet den 31. august 2015. Ansøgere til ejendoms nr. 14a bedes venligst fremsende en ny ansøgning med korrekt arealopgørelse.

Kriterier:

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune besluttede i oktober 2013 at prioritere økologien højt i Lejre Kommune. Derfor vil der i de fremtidige forpagtningsaftaler, der løber fra 1. oktober 2015 til 30. september 2019, blive prioriteret økologisk drift.

Prioritering af ansøgere til bortforpagtning af kommunens jordarealer, sker efter disse kriterier, med øverste som højest prioriteret:

  1. Autoriseret økologisk jordbrugsproduktion

  2. Pesticidfri dyrkning, men ikke nødvendigvis økologisk autoriseret produktion

  3. Pesticidfri dyrkning bortset fra områder, hvor dette er påkrævet for at undgå væsentlige sikkerheds- og driftsmæssige problemer, men kun hvis forbruget er reduceret til et minimum.

Er der to eller flere der byder på samme areal, vil der først ske en prioritering indenfor kriterierne, dvs. at en økolog (kriterium 1) vil have forrang fremfor en der dyrker pesticidfri (kriterium 2), og en pesticidfri vil have forrang fremfor en der dyrke konventionelt (kriterium 3). Bud fra ansøgere i kriterie 2 og 3 vil derfor ikke komme i betragtning, hvis der er bud fra en ansøger der opfylder kriterie 1. Er der to eller flere bydende i samme højest prioriteret kriterie vil højest bydende få tildelt arealet.

Hvad koster det?

Der er fastsat en samlet mindste udbudspris for de forpagtede jordarealer på 1.000 kr. pr. hektar.

For ejendoms nr. 19(5), er der dog fastsat en mindstepris på 0 kr. pr. hektar.

OBS! Tilbud afgivet under mindsteprisen vil ikke komme i betragtning ved tildeling.

Forpagter betaler alene for det af Lejre Kommune opgjorte dyrkbare areal inden for matriklen, jf. skema og kortbilag i nedenstående afsnit om "Arealer". Ansøger forpagter dog det samlede areal for matriklen, og er derfor forpligtet til også at vedligeholde det samlede areal, herunder læhegn mv.

Arealer

Arealet skal ikke nødvendigvis anvendes, som det tidligere er anvendt, så længe det anvendes i overensstemmelse med forpagtningsaftalen, gældende lovgivning og god landbrugsmæssig skik.

Ejendoms nr. Matr. nr. Nuværende arealanvendelse Forpagtnings-areal (ha.) Dyrkbart areal (ha.) Kort
5 Del af matr. nr. 8a Gevninge Høslæt m.m. 1,558 1,299 1:1700
11 Del af matr. nr. 18A, del af 5bt, 5bs og 13l Gevninge Planteavl m.m. 7,33 7,236 1:1700
13 Del af matr. nr. 2G Allerslev Høslæt/dyrehold m.m. 1,589 1,334 1:1700
14a* Del af matr. nr. 4gu og 3a Højby Rorup Planteavl m.m. 2,760 2,760 1:1700
19(5) Del af matr. nr. 3aa Gøderup Høslæt m.m. 0,09 0,09 1:1700

* Det bemærkes at der for ejendoms nr. 14a, er en proces i gang vedr. dette areal. Der er derfor en risiko for, at forpagtningen af dette areal vil blive opsagt inden udløbet af perioden. Se forpagtningsaftalens § 7 om byudvikling, som regulerer denne situation.

OBS! Bemærk at der beklageligvis var en fejl i den tidligere arealopgørelse samt kortmateriale til ejendoms nr. 14a. Ansøgere til ejendoms nr. 14a bedes venligst fremsende en ny ansøgning med korrekt arealopgørelse.

Hvordan ansøger man?

For at kunne vinde et udbud om forpagtning af jordarealer, skal ansøgningsskema om forpagtning af jordarealer i Lejre Kommune udfyldes.

Ansøgningsskemaet finder du her. 

Ansøgningen skal enten fremsendes i lukket kuvert mrk. "Forpagtning - MÅ IKKE ÅBNES" til:

Lejre Kommune

Møllebjergvej 4

4330 Hvalsø

Att: Dorthe T. Jensen, Center for Ejendomme & Trafik

Eller afleveres personligt til Dorthe T. Jensen, Center for Ejendomme & Trafik på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4230 Allerslev.

Ansøgningen skal være kommet frem senest den 9. september 2015 kl. 12. Ansøgere kan forvente svar medio september 2015.

Forpagtningsaftalen kan læses her.

Obs. Lejre Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud herunder eventuelt at forkaste dem alle.

Yderligere info:

Såfremt der er spørgsmål til forpagtning af jordarealer i Lejre Kommune kan Dorthe T. Jensen, Center for Ejendomme & Trafik skriftligt kontaktes på dotj@lejre.dk.