Information om etablering af midlertidige boliger til mennesker der kommer til Lejre Kommune som flygtninge

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 24. november at indrette midlertidige boliger i to kommunale bygninger i Hvalsø.

Skrevet den. 27. november 2014

Kære borger i Hvalsø

Der kommer et stigende antal mennesker til Lejre Kommune som flygtninge på grund af krigen i Syrien. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at etablere midlertidige boliger i to kommunale bygninger, nemlig "Søhus", Sandbechs Alle 10 i Hvalsø og "Remisen", Tølløsevej 3 også i Hvalsø.  

Herudover er der også behov for flere varige boliger til de flygtninge, som kommer til Lejre Kommune nu og i 2015.

Vi vil gerne med denne information sikre, at naboer og andre som er interesserede, har viden om Kommunalbestyrelsens beslutning og den videre proces.

Det planmæssige grundlag

Der er nogle planmæssige vilkår, som skal sikres, når bygninger som disse skal anvendes til boligformål. Nedenfor følger nærmere information om det planmæssige grundlag, herunder om og hvornår der vil være partshøring af naboer:

Remisen: Der er ikke lokalplan for området, og derfor er der ikke lokalplanbestemmelser, der hindrer anvendelse til boligformål. Anvendelsesændringen har heller ikke en størrelsesorden, der vurderes at udløse krav om ny lokalplan. I kommuneplanen er området udlagt til offentligt formål, og anvendelsesændringen til boligformål er derfor i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Det betyder, at Lejre Kommune kan nedlægge forbud mod anvendelsesændringen, men Lejre Kommune skal ikke gøre det, og nedlægges der ikke forbud, kan anvendelsesændringen lovligt ske. Der er den 25. november 2014 givet byggetilladelse til anvendelsesændring til boligformål for en 3-årig periode. I den sammenhæng er der dispenseret fra Bygningsreglementets krav vedrørende støj. Dette er særligt begrundet i den midlertidige anvendelse, og der er lagt vægt på, at der mellem bane og bygning findes en træbevoksning, som vil dæmpe støjen, og at banen ligger højt, sådan at en del af støjen fra banen vil gå hen over bygningen. Arbejdet kan derfor lovligt påbegyndes, og efter færdigmelding og ibrugtagningstilladelse vil bygningen kunne tages i brug. Anvendelsesændringen til boligformål ligger inden for byggeretten i Bygningsreglementet, og der har derfor i forbindelse med byggesagsbehandlingen ikke skullet foretages en helhedsvurdering og partshøring af naboer.

Søhus: Der er ikke lokalplan for området, og derfor er der ikke lokalplanbestemmelser, der hindrer anvendelse til boligformål. Anvendelsesændringen har heller ikke en størrelsesorden, der vurderes at udløse krav om ny lokalplan. I kommuneplanen er området udlagt til boligformål, og anvendelsesændringen til boligformål er derfor i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Når ansøgning om byggetilladelse modtages, vil der skulle foretages en helhedsvurdering og partshøring af naboer, fordi bebyggelsesprocenten ved anvendelse til boligformål vil ligge ud over byggeretten i Bygningsreglementet. Partshøring gennemføres normalt med en frist for bemærkninger på 2 uger. Først herefter kan der meddeles byggetilladelse.

Hvornår er bygningerne klar til indflytning

Vi forventer, at Remisen er klar til indflytning den 1. december, hvor vi også skal anvise boliger til de flygtninge der ankommer samme dag.  Forudsat der meddeles byggetilladelse er forventningen, at Søhus står klar til ibrugtagning medio/ultimo januar.

De to bygninger indrettes som midlertidige boliger for 13 flygtninge: 7 i Søhus og 6 i Remisen.

Indretningen indebærer ikke større bygningsmæssige ændringer. Der er tale om at sikre den fornødne indretning og klargøring, så bygningerne kan fungere som midlertidige boliger.  Etableringsudgiften for Lejre Kommune vil cirka være 600.000 kr., men kommunen vil også får lejeindtægter modsat nu, hvor bygningerne står tomme. En del af udgiften vedrører køb af senge m.v. som senere også vil kunne anvendes i andre sammenhænge.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til centerchef Henrik Bech Hjortbøl på mail: hehj@lejre.dk

Vh
Inger Marie Vynne
Kommunaldirektør