4,7 mio. kr. til ældreområdet

Med en bevilling på 4,7 mio. kr. fra regeringens ”ældremilliard” sætter Lejre Kommune nu konkrete indsatser bag målet om at skabe et ekstraordinært løft af ældreområdet. – Vores indsats handler om at gøre den gode pleje endnu bedre, siger udvalgsformand Leif V. Nielsen, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Skrevet den. 11. marts 2014

Mere hjælp til selvhjælp, flere aktiviteter på ældrecentrene, større viden om ernæring, helbred og trivsel, bedre støtte til familier ved flytning fra eget hjem til plejecenter og bedre udnyttelse af velfærdsteknologi til genoptræning. Det er blot nogle af de konkrete resultater, Lejre Kommune stiler efter, når borgerne skal have glæde af regeringens "ældremilliard".

Lejre Kommune har nu fået besked om, at kommunen får bevilliget de ansøgte 4,7 mio. kr. til et samlet program af indsatser, der har været i høring i Ældrerådet i Lejre Kommune.

Programmet er udarbejdet ud fra Ældrekommissionens og Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger, og nu hvor pengene bliver bevilliget, skal hele programmet gøres til virkelighed.

- Vi lægger eksempelvis op til at gennemføre en række indsatser, som opkvalificerer vores ansatte og giver og mulighed for at yde en bedre ældrepleje på langt sigt - også selvom pengene fra regeringen i første omgang kun bevilliges i 2014 og 2015, siger udvalgsformand Leif V. Nielsen.

Forberedelser i fuld gang

Allerede inden Lejre Kommune fik svar på sin ansøgning til ældremilliarden, var forberedelserne i kommunen allerede i fuld gang. Så meget som muligt skal være gjort klar, for at nå at skabe konkrete resultater allerede i indeværende år.

- Siden nytår har der været et omfattende arbejde i gang med at undersøge, hvordan vi kan skabe mest mulig værdi for pengene inden for de givne rammer. Vi er nu i gang med at rekruttere nogle nøglepersoner, og vi er i gang med at forberede de indsatser, pengene skal bruges til, så vi kan komme i gang så hurtigt som muligt, fortæller Centerchef Gete Bjerring, Center for Velfærd & Omsorg.

Pengene fra ældremilliarden skal bruges inden udgangen af 2014. Derefter kan kommunerne søge om endnu en bevilling i 2015.

Regeringens ældremilliard

  • Som en del af Finansloven for 2014 afsatte regeringen 1 mia. kr. til "et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde".
  • Ældrepuljen er konstrueret sådan, at der på forhånd er reserveret et beløb, som hver enkelt kommune kan søge om. Kommunerne har mulighed for at bruge pengene til præcis de indsatser, der lokalt bidrager til bedre ældrepleje.
  • Pengene uddeles objektivt efter, hvor mange ældre der bor i den enkelte kommune.
  • Ældrepuljen udmøntes i både 2014 og 2015 gennem årlige ansøgningspuljer, hvorefter der gøres status på anvendelsen af midlerne med henblik på en vurdering af, hvorvidt midlerne skal overgå til det kommunale bloktilskud.