Lejre Kommune opgiver ideen om at omdanne Banedanmarks arbejdsvej til en rekreativ sti langs Nordvestbanen

– Det er utroligt ærgerligt at måtte forlade en ellers rigtig god ide og et godt projekt, men i takt med, at vi har arbejdet mere og mere med detaljerne i projektet, står det også klart, at de juridiske og økonomiske risici ved at gennemføre projektet simpelthen er for store, siger både formand for Udvalget for Teknik & Miljø Martin Stokholm og borgmester Mette Touborg.

Skrevet den. 5. maj 2014

På et fællesmøde mellem Udvalget for Teknik & Miljø og Økonomiudvalget fredag den 2. maj 2014 drøftede politikerne i Lejre Kommune igen projektet og ideen om at omdanne Banedanmarks arbejdsvej til en rekreativ sti langs Nordvestbanen. Udvalgene besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen, at projektet opgives. Kommunalbestyrelsen træffer endelig afgørelse på sit møde den 26. maj 2014.

Banedanmark og Holbæk og Lejre kommuner blev i sommeren 2013 enige om en model for, hvordan Banedanmarks arbejdsvej kunne ombygges og genbruges som en rekreativ sti langs med jernbanen. Ideen var i korte træk, at de penge, som Banedanmark alligevel skulle bruge til at fjerne arbejdsvejen efter endt arbejde,  kunne kommunerne i stedet  få og bruge til ombygge arbejdsvejen til en permanent, rekreativ sti. Det ville kræve, at  kommunerne opnår fuld råderet over de arealer,  som stien skal ligge på, inden 1. januar 2015. I modsat fald  skal arealerne bringes tilbage til lodsejerne i oprindelig stand.

Siden er der arbejdet intenst med tidsplaner og økonomiberegninger, og der har været dialog med de lodsejere, der ejer jorden langs med jernbanen.  Dialogen med lodsejerne har vist, at det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler med alle om stien. Derfor ville det være nødvendigt at foretage en ekspropriation af nogle af arealerne for at sikre kommunen fuld råderet over dem inden 1. januar.

- Vi har fået gennemført grundige analyser af de juridiske og økonomiske risici ved at videreføre projektet,  siger borgmester Mette Touborg. Analyserne viser, at det er meget usikkert om kommunen kan nå at få råderet over arealerne inden 1. januar 2015.  Og selv om der er mange gode grunde til at lave stien, så vurderer vi at risikoen er for stor. I værste fald risikerer vi at betale for en sti som vi ikke får, fordi evt. klager og indsigelser i forbindelse med ekspropriationen ikke kan nå at blive behandlet og afgjort inden udgangen af året. Læren af dette er, at vi skal være tidligere ude, og helst meget tidligt ude, når vi ønsker at realisere et projekt som dette, siger borgmester Mette Touborg.

- Og Martin Stokholm tilføjer: Vi har mange rekreative stier i Lejre Kommune, og vi ville rigtig gerne også have haft denne. Jeg er enormt ærgerlig over,  at det ikke lykkedes og at vi må forlade en ellers rigtig god ide og et godt projekt. Men det betyder heldigvis ikke,  at vi er færdige med at etablere  rekreative stier i Lejre Kommune. Der er mange gode ideer og initiativer i gang rundt omkring i Lejre Kommune blandt borgere og bylaug, og dem vil vi arbejde videre med.