Natura2000-handleplan for N145 Ejby Ådal og omliggende kystskrænter er nu i 8-ugers offentlig høring

Med baggrund i EU´s Naturbeskyttelsesdirektiver har Miljøstyrelsen udarbejdet en Natura 2000-plan for Natura 2000-områderne i Danmark. Natura 2000-planerne indeholder mål og indsatsprogram for beskyttelse og udvikling af naturen inden for områderne. De ansvarlige myndigheder skal udarbejde en handleplan, der med afsæt i den statslige Natura 2000-plan, beskriver de indsatser der vurderes at være nødvendige for at nå målene for det enkelte Natura 2000-område. Lejre Kommune har udarbejdet udkast til Natura 2000-handleplaner for de Natura 2000-områder, der helt eller delvist ligger i Lejre Kommune.

Skrevet den. 26. februar 2024

Handleplanperioden løber fra 2022 – 2027. For de Natura 2000-områder der ligger i flere kommuner, er handleplanerne udarbejdet i samarbejde med de kommuner der har arealer i Natura 2000-området. For private fredsskovsarealer i Natura2000-områderne er Miljøstyrelsen myndighed.

Handleplanerne indeholder en afrapportering af indsatser der er gennemført i den forrige handleplansperiode. Handleplanerne beskriver også hvilke indsatser, de enkelte myndigheder vurderer, der skal gennemføres i handleplanperioden 2022 – 2027, for at opfylde målene for de enkelte natura 2000-områder.

Lejre Kommune sender hermed udkast til Natura 2000-handleplanerne, der helt eller delvist ligger i Lejre kommune, i offentlig høring med høringsfrist d. 22. april 2024. Alle kan indsende kommentarer og forslag til handleplanerne.

Læs udkast til Natura 2000-handleplanen for Ejby Ådal her

Høringssvar
Høringssvar og eventuelle spørgsmål kan sendes til Lejre Kommune på: naturogvandloeb@lejre.dk
De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Lejre Kommunes hjemmeside.

De endelige planer
Efter endt høringsperiode vil Lejre Kommune i samarbejde med de øvrige myndigheder, gennemgå de indkomne høringsforslag og udarbejde de endelige Natura 2000-handleplaner. De endelige Natura 2000-handleplaner vil blive offentliggjort senest 3. juli 2024 på: lejre.dk

Yderligere information
For yderligere information om Natura2000-handleplanerne kan der rettes henvendelse til Natur & Miljø på e-mail: naturogvandloeb@lejre.dk