Der skal ikke laves VVM af tillæg 27 til spildevandsplanen

Lejre Kommune har miljøscreenet forslag til tillæg 27 til spildevandsplanen om separatkloakering af Hvalsø Børnehus, og har på baggrund af screeningen truffet afgørelse om at tillægget ikke er omfattet af krav om VVM, da tillægget ikke vurderes at ville påvirke miljøet negativt i væsentlig grad.

Skrevet den. 7. februar 2024

Afgørelsen er truffet i henhold til § 10 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 6. marts 2024. Klagevejledning findes i afgørelsen.

 

Læs VVM-afgørelsen her