Midlertidig tilladelse til at nedsive oppumpet grundvand

Lejre Kommune har meddelt Gøderup vandværk tilladelse til midlertidigt at udlede oppumpet grundvand til nedsivning på terræn, i forbindelse med etablering af en ny indvindingsboring.

Skrevet den. 23. maj 2023

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 19 stk. 4 i Miljøbeskyttelsesloven, samt § 44 stk. 1 i Spildevandsbekendtgørelsen.

Tilladelsen er midlertidig og gælder frem til og med den 31. juli 2023.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 20. juni 2023. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Se tilladelsen her