Offentlig høring - forslag til etablering af et minivådområde og udkast til VVM-screening på Englerup Gade 41, 4060 Kirke Såby

Vi har modtaget en ansøgning fra Oplandskonsulenterne Team Sjælland på vegne af ejer om etablering af et minivådområde på matr. 4c Englerup By, Kirke Sonnerup. Etablering af minivådområdet sker ved etablering af bassiner og ved omlægninger af dræn på lokaliteten. Vi fremlægger forslaget til etablering af minivådområdet, herunder omlægning af dræn og anlæg af nye dræn, i 4 ugers offentlig høring.

Skrevet den. 24. november 2022

Se høringsbrev, projektforslag med tilhørende bilag og udkast til VVM-screenings afgørelse nedenfor.

Har du bemærkninger?
Hvis du har bemærkninger, kan du sende dem til Anne-Marie Kristensen på e-mail ankr@lejre.dk, så de er modtaget senest den 22. december 2022.

Lovgivning
Fremlæggelse af projektforslaget sker efter § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr 834 af 27/06/2016).

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Anne-Marie Kristensen, på telefon 4646 4952 eller på e-mail ankr@lejre.dk.

Høringsbrev

Projektforslag

Projektforslag - kortbilag Englerup Gade

Projektforslag - terrænkoter

Projektforslag - snittegninger

Projektforslag - supplerende oplysninger til projektforslaget

Ukast til VVM-screenings afgørelse