Forslag til lokalplan for Åsen 2B i Hvalsø er i høring

Lejre Kommunalbestyrelse besluttede den 27. juni 2022 at sende forslag til Lokalplan LK 94 for boliger på Åsen 2B i høring. Forslaget er i høring til og med 16. august 2022.

Skrevet den. 28. juni 2022

Se forslag til Lokalplan LK 94 for Åsen 2B

Læs brev om høring

Screening for miljøvurdering

Lejre Kommune har gennemført en screening af planforslagets indhold i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Lejre Kommune har vurderet, at lokalplanforslaget ikke forventes at kunne medføre væsentlig miljøpåvirkning, og der er truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af forslag til Lokalplan LK 94 for boliger på Åsen 2B. Der udarbejdes derfor ikke miljørapport.

Læs screeningskemaet her


Klagefrist

Du kan klage til Planklagenævnet over afgørelsen efter planlovens regler til og med 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige indtil den 26. juli 2022.

Klagevejledning

Klager til Planklagenævnet skal indtastes i og sendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.
Planklagenævnet sender en opkrævning for klagegebyret, når klagen er modtaget - og påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt. Det indbetalte gebyr tilbagebetales i tilfælde af helt eller delvist medhold i klagen.

Klage indbragt til domstole?

Ønskes afgørelsen om miljøvurdering indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 26. december 2022. Der er ingen klagevejledning hertil.