Boretilladelse til Åhusene Vandværk på Åbakken 46, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge og afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering (VVM)

Lejre Kommune meddeler Boretilladelse til Åhusene Vandværk til én indvindingsboring og midlertidig vandindvinding til renpumpning og prøvepumpning på Åbakken 46, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge, matr. 4bd, Ejby By, Rye. Tilladelsen meddeles efter § 20 og § 21 i Vandforsyningsloven. Vi har desuden truffet afgørelse om, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

Skrevet den. 13. januar 2022

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 10. februar 2022.

Klagevejledninger er vedlagt tilladelsen.

Se tilladelsen her