Tilladelse til vandløbsrestaurering i Ejby Å og afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering

Vi har givet dispensation til og godkendt vandløbsrestaurering i Ejby Å nedstrøms Elverdamsvej. Vi har desuden truffet afgørelse om, at der ikke skal laves en miljøvurdering af projektet.

Skrevet den. 13. oktober 2021

Se afgørelserne med klagevejledninger her

Se bilaget Projektforslag for Ejby Å her