Der skal ikke laves VVM af tillæg 15 til spildevandsplanen

Lejre Kommune har afgjort, at tillæg 15 til Spildevandsplan 2016 – 2023 ikke er omfattet af krav om VVM, da tillægget ikke forventes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

Skrevet den. 4. maj 2021

Afgørelsen er truffet i henhold til § 10 i Miljøvurderingsloven, bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020. 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 1. juni 2021. Klagevejledning findes i afgørelsen.

Se VVM afgørelsen med klagevejledning her