Lokalplan LK 78 for Fridlev og Buske Syd skal ikke miljøvurderes

Lejre Kommune har screenet Lokalplan LK 78A og 78B for Fridlev og Buske syd og vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planlægningen.

Skrevet den. 7. April 2021

Lejre Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan LK 78A og LK 78B for Fridlev og Buske Syd gennemført en screening af planforslagenes indhold i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

På baggrund af screeningen har Lejre Kommune vurderet, at lokalplanforslagene ikke forventes at kunne medføre væsentlig miljøpåvirkning, og der er truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslagene. Der udarbejdes derfor ikke miljørapport.

Klik her for at læse miljøscreeningsskemaet

Klagefrist
Du kan klage til Planklagenævnet over afgørelsen efter planlovens regler til og med 4 uger fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige indtil den 5. maj 2021.

Klagevejledning
Klager til Planklagenævnet skal indtastes i og sendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.
Planklagenævnet sender en opkrævning for klagegebyret, når klagen er modtaget - og påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt. Det indbetalte gebyr tilbagebetales i tilfælde af helt eller delvist medhold i klagen.

Klage indbragt til domstole?
Ønskes afgørelsen om miljøvurdering indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, det vil sige senest den 7. oktober 2021. Der er ingen klagevejledning hertil.