Udkast til tilladelse til eksisterende sohold med smågrise på Rishøjvej 3, 4000 Roskilde

Lejre Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse efter nyeste regler på Rishøjvej 3, 4000 Roskilde.

Skrevet den. 18. maj 2020

Der ønskes tilladelse til et produktionsareal til dyreholdet (staldanlægget) samt husdyrgødningslager på følgende størrelser:

  • Produktionsareal på samlet 1.813 m2 stald
  • Overfladeareal husdyrgødningslager på 775 m2

Der sker ingen udvidelse af husdyrproduktionsanlæggene på ejendommen i forholde til eksisterende produktionsanlæg.

Med husdyrbrugsloven, der trådte i kraft 1. august 2017, skal ejendommens produktion fremadrettet alene vurderes efter størrelsen af produktionsarealet og ikke antallet af dyr.

Udkast til tilladelse er sendt i høring hos naboer og omkringboende, der ligger inden for konsekvensområdet på 436 meter. Naboer og omkringboende inden for konsekvensområdet er hørings- og klageberettigede. 

Høringsfrist
Høringsfristen er den 3. juni 2020 for de naboer og omkringboende, der har modtaget udkastet digitalt, og den 10. juni 2020 for de naboer og omkringboende, der har modtaget udkastet med almindelig post. 

Du kan se udkastet til tilladelsen her