Sæbyvej nedlæggelse af vejareal

Lejre kommune har planer om at nedlægge et vejareal beliggende langs Sæbyvej.

Skrevet den. 12. juli 2016

Arealet er på ca. 140 m2 og beliggende op til matr. 14 a og 14 h Kirke Hyllinge By, Kirke Hyllinge. Arealets omfang er vist på vedlagte skitse.

I henhold til Lov om offentlige veje (nr. 1520 af 27. november 2014) § 15 bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke bestående kommuneveje der skal nedlægges.

Det er planen, at arealet skal udgå som færdselsareal. Det er vores vurdering, at arealet som færdselsareal ikke er vigtig for nogen ejendomme.

Lejre Kommune vil nedlægge arealet som færdselsareal, da vi ikke vil gør brug af arealet som færdselsareal, og arealet derfor i stedet kan overgå til anden anvendelse.

I henhold til § 124, stk. 6 skal meddelelsen om nedlægges af en kommunevej indeholder oplysninger om § 124, stk. 2 og 7.

§ 124 stk. 2 Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

§ 124 stk. 7 Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Lejre Kommune skal bede om, at eventuelle høringssvar indsendes senest tirsdag den 12. august 2016.