Vandråd for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord

Hermed opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden den 15. februar 2014 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord.

Skrevet den. 3. februar 2014

Anmodning om oprettelse af vandråd kan ske til Lejre Kommune på post@lejre.dk

Baggrund

Med lov om vandplanlægning, der blev vedtaget enstemmigt i Folketinget den 20. december 2013, er et nyt plankoncept for udarbejdelsen af de kommende generationer af vandområdeplaner etableret.

Som noget nyt skal kommunerne under inddragelse af eventuelle lokale vandråd udarbejde forslag til hele eller dele af indsatsprogrammet. I den førstkommende planperiode vil dette vedrøre vandløbsindsatsen.

Efter udkast til bekendtgørelse om vandråd, der i øjeblikket er i høring, skal kommunerne nedsætte vandrådene. Initiativet til at oprette vandråd skal dog komme fra de organisatio-ner og foreninger, der efter loven kan være medlem af vandrådet.

På den baggrund og efter aftale med miljøministeren opfordres landsdækkende erhvervsor-ganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd.

Med udkastet til bekendtgørelse om vandråd skal kommunalbestyrelserne inden for de en-kelte hovedvandoplande efter den udmeldte frist beslutte, at der skal oprettes et vandråd, hvis der er anmodet herom. Dette vil efterfølgende blive annonceret på kommunens hjem-meside sammen med en tidsfrist for organisationernes og foreningernes indstilling af med-lemmer til vandrådet.

Den kommunalbestyrelse, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil herefter i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser indenfor hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der kan være medlem af vandrådet.

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbej-det om forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger.