Miljøtilladelse til husdyrproduktion på Skullerupvej 2, 4330 Hvalsø

Lejre Kommune har meddelt miljøtilladelse til en husdyrproduktion på Skullerupvej 2, 4330 Hvalsø. Der er givet tilladelse til erhvervsmæssigt hestestutteri og hestepension på ejendommen, hvor der vil være op til 30 islandske heste.

Skrevet den. 13. maj 2020

Der gives tilladelse til at opføre to løsdriftsstalde på hhv. 65 m2 og 72 m2, en ny stald indeholdende op til 8 bokse a 3,5 x 3,5 m, 5 stk. fast placerede læskure på hver 30 m2 og 2 stk. nedgravede beholdere (containere) til gødning og dybstrøelse på hver 15 m2. Den gamle hestestald tages ud af drift. Yderligere gives der tilladelse til en ridehal på 20 x 60 m med maksimal højde på 8,5 m samt et areal til en ridebane/ovalbane og en roundpen. 

Der er givet tilladelse til et produktionsareal til dyreholdet (staldanlægget) samt tilladelse af husdyrgødningslagre på følgende størrelser:

  • Produktionsareal på samlet 387 m2 stald
  • Overfladeareal husdyrgødningslager på 30 m2

Med husdyrbrugsloven, der trådte i kraft 1. august 2017, skal ejendommens produktion fremadrettet alene vurderes efter størrelsen af produktionsarealet og ikke antallet af dyr.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 16b, stk. 1 i husdyrbrugloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Miljøtilladelsen er offentliggjort den 13. maj 2020, og kan ses på Digital Miljøadministration

Miljøtilladelsen og ansøgningen kan ligeledes ses i boksen til højre på siden.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer, som angivet i §§ 84-87 i husdyrbrugsloven, og enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagen.

Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrbrugsloven, kan inden 4 uger efter afgørelsens meddeles/offentlig bekendtgøres, dvs. senest den 10. juni 2020 klokken 23:59, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 Se klagevejledning i dens fulde længde i miljøtilladelsen.

Se miljøtilladelsen med klagevejledning her

Se ansøgningen med bilag her