Tilladelse til etablering af et større, terrænnært jordvarmeanlæg på Skovgårdsvej 2A, 4070 Kirke Hyllinge

Lejre Kommune har screenet projektet og vurderet, at det ikke kan påvirke miljøet væsentligt. Det er derfor ikke VVM-pligtigt.

Skrevet den. 12. februar 2020

Der kan klages over afgørelsen. Se nærmere klagevejledning i afgørelsen.

Se afgørelsen med klagevejledning her