Midlertidig udledningstilladelse til oppumpet grundvand fra Borrevejle Kildeplads

Lejre Kommune har den 13. februar 2020 meddelt Fors A/S tilladelse til at udlede oppumpet grundvand til Blegrenden. Oppumpningen vil ske i forbindelse med etablering af en ny indvindingsboring på matrikel 2p, Uglestrup By, Lyndby.

Skrevet den. 13. februar 2020

Tilladelsen er midlertidig, og gælder frem til 31. maj 2020. Tilladelsen er meddelt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1.
Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 12. marts 2020.