Udlednings- og nedsivningstilladelse til regn- og spildevand

Lejre kommune har meddelt tilladelse til at udlede regnvand fra tagflader og P-plads til sø på ejendommen Vintappervej 47, 4070 Kirke Hyllinge. Tilladelsen omfatter desuden nedsivning af regnvand, samt vaskevand fra indendørs vaskeplads.

Skrevet den. 2. maj 2019

Tilladelsen er meddelt i henhold til §§ 19 stk. 1 og 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, samt § 38 i Spildevandsbekendtgørelsen.

Klagefristen udløber den 30. maj 2019.