Afgørelse om ikke-VVM-pligt i forbindelse med etablering af støjvolde på Kumlehusvej 1, 4000 Roskilde

Skrevet den. 6. marts 2017

Lejre Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af støjvolde omkring erhvervsområdet ved Kumlehusvej 1 ikke er VVM pligtig. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger hvilket vil sige, at klaget skal være indgivet senest den 3. april 2017.