Godkendelse af regulativ for Gershøj Vandværk

Skrevet den. 9. februar 2017

Lejre Kommune har i henhold til Vandforsyningslovens § 55 stk. 2 godkendt regulativ for Gershøj Vandværk.

Det godkendte regulativ kan ses her.

Klagemyndighed og klagefrist

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Klagefristen udløber den 9. marts 2017.

Hvordan klager du

Hvis du ønsker at klage, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Lejre Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Lejre Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra du har modtaget dette brev.