Afgørelse - Ejby Ådal

Skrevet den. 17. februar 2017

Lejre Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af handleplanforslaget for Natura 2000-område nr. 145, Ejby Ådal, jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10/12/2015) § 4, stk. 1. Baggrunden for afgørelsen samt klagevejledning findes i de tilhørende dokumenter.