Miljøgodkendelse til Hvalsø Osted Jagtforening

Skrevet den. 20. april 2017

Lejre Kommune har den 20. april 2017 meddelt revideret miljøgodkendelse til Hvalsø Osted Jagtforenings flugtskydebane beliggende på adressen Åsen 1B, 4330 Hvalsø.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 33, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 (miljøbeskyttelsesloven).

Klagevejledning

Godkendelsen er offentliggjort på Lejre Kommunes hjemmeside www.lejre.dk den 20. april 2017.

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør §§ 98 - 100.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen1. Klageportalen er en digital selvbetjeningsløsning, som du finder på www.nmkn.dk. Her kan du også finde vejledning til, hvordan du klager. Klagen sendes gennem Klageportalen til Lejre Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Lejre Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Oplysninger om gebyrets størrelse og hvordan du betaler finder du også på Klageportalen. Såfremt du får medhold i klagen tilbagebetales gebyret.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Lejre Kommune. Lejre Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagefristen er fire uger fra det tidspunkt, hvor godkendelsen er meddelt. Klage skal være modtaget hos Miljø- og Fødevareklagenævnet senest ved klagefristens udløb den 18. maj 2017.