Tillæg til miljøtilladelse til etablering af et møddingshus og et maskinhus på husdyrbruget Hovedvejen 61, 4000 Roskilde

Lejre Kommune har meddelt tillæg til eksisterende § 10 miljøtilladelse til husdyrbruget (heste) på ejendommen Hovedvejen 61, 4000 Roskilde. Der gives miljøtilladelse til at etablere et møddingshus og et maskinhus.

Skrevet den. 30. juni 2016

Afgørelsen er truffet i henhold til § 10 i Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13/05 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven).

Tillæg til miljøtilladelsen kan ses her

Ansøgningen kan ses her

Klagevejledning

Tilladelsen bliver offentliggjort på Lejre Kommunes hjemmeside www.Lejre.dk den 30. juni 2016.

Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. senest den 28. juli 2016, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klageberettiget er ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Hvis du ønsker at klage, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrbetalingen m.v. kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales blandt andet, hvis

  • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  • klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
  • klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi
  • klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge