Landzonetilladelse: Om opstilling af en 10 kW husstandsvindmølle på ejendommen beliggende Hornsherredvej 463

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt landzonetilladelse til ansøgning om opstilling af en 10 kW husstandsvindmølle på ejendommen beliggende Hornsherredvej 463, 4070 Kirke-Hyllinge, matr.nr. 4a Sæby By, Sæby.

Skrevet den. 23. februar 2016

Lejre Kommune har ud fra de fremsendte oplysninger screenet projektet og vurderet, at husstandsvindmøllen ikke kan påvirke miljøet væsentligt. Det er derfor ikke VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen, BEK nr. 1832 af 16/12/2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Der kan klages over afgørelserne til og med den 22. marts 2016. Se nærmere klagevejledning i afgørelserne.

Se ansøgning og afgørelser i boksen til højre