Miljøgodkendelse til udspredningsarealer – Vintappervej 80

Skrevet den. 12. december 2016

Lejre Kommune har meddelt § 16 miljøgodkendelse til ejendommen Vintappervej 80. Der gives miljøgodkendelse til udspredning af husdyrgødning fra en ejendom med miljøtilladelse. 

Afgørelsen er truffet i henhold til § 16 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven)

Klagevejledning

Godkendelsen er offentliggjort på Lejre Kommunes hjemmeside www.lejre.dk den 12. december 2016.

Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrgodkendelsesloven, kan inden 4 uger efter afgørelsens meddelelse/offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 9. januar 2017 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klageberettiget er ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Hvis du ønsker at klage, skal du klage vie klageportalen, som du finder link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrbetalingen m.v. kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales blandt andet, hvis

  • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  • klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
  • klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi
  • klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge