Miljøgodkendelse af husdyrbrug – Osmosevej 8, 4320 Lejre

Skrevet den. 13. august 2015

Lejre Kommune har meddelt miljøgodkendelse til husdyrbruget på ejendommen Osmosevej 8, 4320 Lejre. Der gives miljøgodkendelse til at udvide svineproduktionen fra 77,4 dyreenheder til 133 dyreenheder. I forbindelse med udvidelsen opføres der syv klimacontainere til smågrise, hver på 72 m2. 

Afgørelsen er truffet i henhold til § 11 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 04/12 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven).

Klagevejledning

Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrgodkendelsesloven, kan, inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. senest den 10. september 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Hvis du ønsker at klage, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrbetalingen m.v. kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales blandt andet, hvis

  • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  • klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
  • klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi
  • klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Jf. husdyrlovens § 81, stk. 1 har en evt. klage ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at en evt. udnyttelse af godkendelsen inden Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.

En godkendelse, der indeholder vilkår omkring placering af byggeri i landzone, må ikke udnyttes før klagefristens udløb, jf. husdyrgodkendelseslovens § 81, stk. 3.

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrlovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.