Godkendelse af regulativ for Ejby Strand Vandværk

Lejre Kommune har i henhold til Vandforsyningslovens § 55 stk. 2 godkendt regulativ for Ejby Strand Vandværk.

Skrevet den. 23. april 2014

Afgørelser efter § 55 stk. 2 kan påklages jf. § 75 i vandforsyningsloven inden 4 uger efter afgørelsens annoncering.

Klagen skal være modtaget af Lejre Kommune senest den 20. maj 2014.

I henhold til Vandforsyningslovens § 80 kan kommunens afgørelse påklages til Natur- og Miljø-klagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, og eventuelt andre organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Eventuel klage sendes skriftligt til Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, eller post@lejre.dk som videresender klagen med sagens akter.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Der modtages en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Lejre Kommune. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.