Udkast til miljøtilladelse til husdyrproduktion på Hornsherredvej 467, 4070 Kirke Hyllinge

Lejre Kommune har modtaget en ansøgning om miljøtilladelse til en husdyrproduktion på Hornsherredvej 467, 4070 Kirke Hyllinge.

Skrevet den. 16. september 2020

Ansøger ønsker at optimere driften i den eksisterende soproduktion samt etablere et heste-hold med byggeri af ny hestestald og anlæggelse af ridebane samt opførelse af ny lade. Ejendommens lovlige produktion er i dag på 560 søer, 14.500 smågrise (7,2-9 kg) og 720 smågrise (9-32 kg). Der ønskes dels en optimering i eksisterende svinestalde og dels en ny hestestald på ca. 600 m2 med et produktionsareal på 176 m2. Der ønskes opført en ny hestestald og ridebane, som udelukkende skal benyttes til privat brug, samt en ny lade. Et par af sostaldene vil blive renoveret, men smågriseproduktionen vil ikke blive udvidet. Den eksisterende smågrisestald vil blive revet ned.

Der ønskes tilladelse af et produktionsareal til dyreholdet (staldanlægget) samt tilladelse af husdyrgødningslagre på følgende størrelser:

- Produktionsareal på samlet 2.280 m2 stald
- Overfladeareal husdyrgødningslager på 353 m2

Der er den 27. januar 2020 meddelt miljøtilladelse til et lignende projekt på ejendommen, dog med en anden placering af den nye hestestald og ridebane, og uden en ny lade. Denne tilladelse er på ejers anmodning den 27. august 2020 annulleret til fordel for den nye tilladelse.

Nabohøring
Udkast til tilladelse er sendt i høring hos naboer og omkringboende, der ligger inden for konsekvensområdet for lugt på 443 meter. Naboer og omkringboende inden for konsekvensområdet er hørings- og klageberettigede.

Høringsfristen er den 30. september 2020 for de naboer, der har modtaget høringsbrevet digitalt og den 7. oktober 2020 for de naboer, der har modtaget høringsbrevet med fjernpost.

Du kan se udkast til tilladelse her og ansøgning her