Miljøtilladelse til husdyrproduktion på Hornsherredvej 467, 4070 Kirke Hyllinge

Lejre Kommune har meddelt miljøtilladelse til en husdyrproduktion på Hornsherredvej 467, 4070 Kirke Hyllinge.

Skrevet den. 9. oktober 2020

Ansøger ønsker at optimere driften i den eksisterende soproduktion samt etablere et hestehold med byggeri af ny hestestald og anlæggelse af ridebane samt opførelse af ny lade. Ejendommens lovlige produktion er i dag på 560 søer, 14.500 smågrise (7,2-9 kg) og 720 smågrise (9-32 kg). Der ønskes dels en optimering i eksisterende svinestalde og dels en ny hestestald på ca. 600 m2 med et produktionsareal på 176 m2. Der ønskes opført en ny hestestald og ridebane, som udelukkende skal benyttes til privat brug, samt en ny lade. Et par af sostaldene vil blive renoveret, men smågriseproduktionen vil ikke blive udvidet. Den eksisterende smågrisestald vil blive revet ned. 

Der er givet tilladelse til et produktionsareal til dyreholdet (staldanlægget) samt tilladelse til husdyrgødningslagre på følgende størrelser:

  • Produktionsareal på samlet 2.280 m2 stald
  • Overfladeareal husdyrgødningslager på 353 m 

Der er den 27. januar 2020 meddelt miljøtilladelse til et lignende projekt på ejendommen, dog med en anden placering af den nye hestestald og ridebane, og uden en ny lade. Denne tilladelse er på ejers anmodning den 27. august 2020 annulleret til fordel for den nye tilladelse. 

Afgørelsen er truffet i henhold til § 16b, stk. 1 i husdyrbrugloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Miljøtilladelsen er offentliggjort den 9. oktober 2020, og kan ses på Digital Miljøadministration (DMA) https://dma.mst.dk/

Ansøgningsmaterialet kan rekvireres ved henvendelse til Center for Teknik og Miljø: ctm@lejre.dk

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer, som angivet i §§ 84-87 i husdyrbrugsloven, og enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagen.

Tilladelsen er offentliggjort på Lejre Kommunes hjemmeside (www.lejre.dk) og på Digital Miljøadministration (https://dma.mst.dk) den 9. oktober 2020.

Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrbrugsloven, kan inden 4 uger efter afgørelsens meddeles/offentlig bekendtgøres, dvs. senest den 6. november 2020 klokken 23:59, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Se klagevejledning i dens fulde længde i miljøtilladelsen.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk