Tilladelse til eksisterende produktion af smågrise og slagtesvin på Ravnshøjvej 25, 4000 Roskilde

Lejre Kommune har meddelt miljøtilladelse til eksisterende husdyrproduktion på Ravnshøjvej 25, 4000 Roskilde.

Skrevet den. 18. november 2020

Der er givet tilladelse til et produktionsareal til dyreholdet (staldanlægget) samt husdyrgødningslager på følgende størrelser:

  • Produktionsareal på samlet 2.500 m2 stald
  • Overfladeareal husdyrgødningslager på 1.174 m2

Der sker ingen udvidelse af husdyrproduktionsanlæggene på ejendommen i forholde til eksisterende produktionsanlæg. Der opføres en silo i tilknytning til de eksisterende.

Med husdyrbrugsloven, der trådte i kraft 1. august 2017, skal ejendommens produktion fremadrettet vurderes efter størrelsen af produktionsarealet og ikke antallet af dyr.

Miljøtilladelsen er offentliggjort den 18. november 2020, og kan desuden ses på Digital Miljøadministration (DMA)

 Du kan se miljøtilladelsen her

Ansøgningen kan rekvireres ved at sende en mail til ctm@lejre.dk

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer, som angivet i §§ 84-87 i husdyrbrugsloven, og enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagen.

Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrbrugsloven, kan inden 4 uger efter afgørelsens meddeles/offentlig bekendtgøres, dvs. senest den 16. december 2020 klokken 23:59, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

Du kan se hele klagevejledning i miljøtilladelsen.

 

 

Lovgivning

Afgørelsen er truffet i henhold til § 16b, stk. 1 i husdyrbrugloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

 

 

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk