Screeningsafgørelse af Buesøvej

Afgørelse om, at renovering og sideudvidelse af Buesøvej ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af miljøvurdering

Skrevet den. 18. november 2020

Lejre Kommune har den 30. september 2020 modtaget din ansøgning om screeningsafgørelse (VVM) for renoveringen og udvidelsen af Buesøvej.

 Vi har nu behandlet din ansøgning.

 Afgørelse

Vi har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at det derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven[1].

Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 10e.

Denne screeningsafgørelse er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet (VVM-proces).

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i jeres indsendte ansøgningsskema og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, skal I anmelde den påtænkte ændring til Lejre Kommune, så vi kan foretage en vurdering af, om ændringen udløser krav om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Offentliggørelse

Kommunen offentliggør screeningsafgørelsen på vores hjemmeside den 17. november 2020.

Begrundelse for screeningsafgørelsen

I vurderingen af, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet, er der især lagt vægt på, at sideudvidelsen kun i minimalt omfang inddrager arealer, der ikke i forvejen er i brug som vejareal. Udvidelsen af vejarealet er reelt ca. 0,5 meter i hver side.

LBK nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk