Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Godkendte folkeoplysende foreninger kan få en række tilskud fra Lejre Kommune herunder tilskud til medlemmer under 25 år som er bosat i Lejre Kommune. Herunder kan du læse vores retningslinjer for tilskud. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. 

Luk alle
Åben alle

1. Formål

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

2. Forudsætninger

Tilskud kan søges af foreninger og selvstændige afdelinger (i det følgende benævnt som foreninger) af flerstrengede foreninger, under forudsætning af:

· At foreningen/afdelingen bygger på et aktivt medlemskab og består af mindst 5 betalende medlemmer.

· At foreningen/afdelingen som udgangspunkt som udgangspunkt er åben for alle der kan tilslutte sig dens formål.

· At foreningen/afdelingen er demokratisk opbygget.

· At foreningen/afdelingen har en vedtægt, hvoraf det fremgår:

* Formålet med foreningsdannelse

* Hvordan bestyrelsen vælges

* Procedure ved vedtægtsændringer

* At foreningen er hjemmehørende i Lejre Kommune

* Hvem der har tegningsretten for foreningen

* Hvad der sker med foreningens evt. overskud ved ophør.

* Regnskab og formueforhold, herunder valg af revisor.

I forbindelse med godkendelse af tilskudsberettigede foreninger, kategoriseres den godkendte forening i en foreningskategori (se under punkt 3).

3. Tilskudsprincipper

• 3% af budgetbeløbet afsat til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde udtages til pulje til leder -, træner- og instruktøruddannelse.
• 7% af budgetbeløbet udtages til pulje til særlige formål og kan søges af den enkelte forening eller foreninger i fællesskab til:
• 90 af budgetbeløbet anvendes som medlemstilskud til medlemmer under 25 år
• Der gives kun tilskud til medlemmer bosat i Lejre Kommune.
• Det samlede tilskud til en forening kan ikke overstige foreningens samlede kontingentindtægt for medlemmer under 25 år.
• Medlemstilskud fordeles efter nedenstående fordelingsnøgle. Beløbet udbetales pr. medlem under 25 år bosiddende i Lejre. Tilskuddet PL fremskrives hvert år.

Fordelingsnøgle

Fordelingsnøgle

 

4. Ansøgning om medlemstilskud

• Ansøgningsfristen for medlemstilskud er den 15. april.
• Ansøgninger stiles til Folkeoplysningsudvalget og skal vedlægges:
1. Medlemsopgørelse, fordelt på indenbys og udenbys medlemmer og aldersopdelt på medlemmer under og over 25 år. Et medlem betragtes som under 25 år, hvis det ikke er fyldt 25 år den 1. januar det pågældende kalenderår. Dvs. foreningen er berettiget til tilskud hele det kalenderår, hvor medlemmet fylder 25 år.
2. Sidst afsluttede reviderede regnskab og evt. tilskudsregnskab.
3. Foreningens samlede kontingentindtægt for medlemmer under 25 år.
4. Foreningens CVR-nummer, hvortil tilskud afregnes.
5. Erklæring om indhentelse af børneattest.

5. Ansøgning om tilskud fra Pulje til særlige formål

• Ansøgninger behandles af Folkeoplysningsudvalget 4 gange årligt. Ansøgningsfristen er 1 måned før mødet.
• Pulje til særlige formål kan søges af den enkelte forening eller foreninger i fællesskab til:
1. Nye initiativer
2. Udvikling for børn og unge.
3. Andre særlige formål som Folkeoplysningsudvalget skønner er berettiget til ekstra tilskud.
• Der ydes max. tilskud på 25.000 kr. Folkeoplysningsudvalget kan dog i særlige tilfælde dispensere fra denne regel.

Du søger puljen her.

6. Ansøgning om tilskud til leder- og instruktøruddannelse

• Ansøgningsfrist er den 1. november.
• Der kan søges om tilskud til gennemført leder-, træner- og instruktøruddannelse afsluttet i perioden fra 1. oktober året før, og før 30. september samme år.
• Med ansøgningen skal der fremsendes.
1. kopi af kursusprogram
2. opkrævning
3. kvittering for betalte kursusafgifter.
• Der ydes ikke tilskud til rejse- og opholdsudgifter. Dog kan der ved uddannelse afholdt i egne lokaler ydes tilskud til forplejning under kurset.
• Tilskud gives til gennemført uddannelse af frivillige trænere, instruktører og ledere eller potentielle trænere, instruktører og ledere. Der kan ikke udbetales tilskud til uddannelse af lønnede trænere, instruktører og ledere eller til uddannelse med det formål at de kan blive lønnede.
• Der kan ikke udbetales tilskud for mere end 50% af de afholdte kursusafgifter.
• Kurserne skal være relevante for den enkelte forening.
• Hvis der modtages flere ansøgninger, end der er budget til, udregnes den forholdsmæssige andel procentvis, som den enkelte ansøgning kan imødekommes med.
• Skulle det vise sig aktuelt, at der ikke er modtaget ansøgninger i en beløbsmæssig størrelsesorden, hvorved den til rådighed værende sum kan udnyttes fuldt ud, overføres restbeløb til næste år til samme formål.
• Der vil af praktiske grunde ikke kunne opnås forhåndstilsagn til en ansøgning.
• Ansøgningen stiles til Folkeoplysningsudvalget, og påtegnes af foreningens formand eller kasserer.

7. Udbetaling af tilskud

• Medlemstilskud udbetales i juni/juli måned, ved overførsel til foreningens Nem Konto, såfremt foreningen har indsendt det nødvendige materiale, samt indsendt erklæring om indhentelse af børneattest.
• Tilskud fra Pulje til særlige formål udbetales umiddelbart efter godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.
• Tilskud til leder-, træner- og instruktøruddannelse udbetales umiddelbart efter godkendelse i Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget forudsætter dokumentation for de afholdte udgifter.

9. Regnskab og revisionskrav

• Regnskabet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
• Størrelsen af deltagernes samlede egenbetaling skal oplyses.
• Foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende vis.
• Det er op til den enkelte forening at beslutte, om regnskabet skal revideres ved en af foreningen valgt revisor eller en registreret/statsautoriseret revisor.
• Modtager foreningen et samlet tilskud på 500.000 kr. eller derudover skal regnskabet revideres af en registreret revisor.
• Revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør heraf. Revisor attesterer regnskabet.
• Tilskud fra Lejre Kommune skal fremgå af regnskabet og skal udspecificeres i tilskudstyper fx medlemstilskud, lokaletilskud mv.
• Der skal indsendes et tilskudsregnskab til Lejre Kommune ifm. ansøgning om medlemstilskud. Tilskudsregnskabet vil blive offentliggjort på lejre.dk. Hvis foreningen er indforstået med, at foreningens eget regnskab offentliggøres på lejre.dk, behøver foreningen ikke indsende separat tilskudsregnskab, men kan i stedet sende hele foreningens regnskab.
• For flerstrengede foreninger/foreninger med underafdelinger afleveres tilskudsregnskab/årsregnskab for den forening, som har fået tilskuddet. Er tilskuddet fordelt til flere foreninger afleveres regnskab for alle foreninger, som har fået del i tilskuddet.
• Ubrugt tilskud kan kræves tilbagebetalt. Det vil sige, at hvis foreningen i et år har haft færre udgifter, end de har haft fået i tilskud fra Lejre Kommune, kan differencen kræves tilbagebetalt.

9. Tilsyn

• Lejre Kommune fører tilsyn med at foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter folkeoplysningsloven, overholder loven samt regler fastsat af kommunen.
• Kommunen kan forlange hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalte tilskud, standse udbetalingen af tilskud eller tilbageholde udbetaling af tilskud helt eller delvis hvis foreningen ikke overholder loven eller regler fastsat på baggrund af loven.
• Som en del af det almindelig tilsyn udtager forvaltningen hvert år et antal foreninger til stikprøve på medlemstal. Stikprøve på medlemstal sker ved, at foreningerne indsender medlemslister.
• Hvert år udtages desuden et antal foreninger, som modtager tilskud, til at fremsende foreningens regnskab til gennemgang.
• Herudover udtages et antal foreninger til at fremsende referat fra den ordinære generalforsamling samt formandens beretning, hvis en sådan findes skriftligt.