Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Luk alle
Åben alle

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet

Tilskud kan søges af foreninger og selvstændige afdelinger (i det følgende benævnt som foreninger) af flerstrengede foreninger, under forudsætning af:

· At foreningen/afdelingen bygger på et aktivt medlemskab og består af mindst 5 betalende medlemmer.

· At foreningen/afdelingen som udgangspunkt som udgangspunkt er åben for alle der kan tilslutte sig dens formål.

· At foreningen/afdelingen er demokratisk opbygget.

· At foreningen/afdelingen har en vedtægt, hvoraf det fremgår:

* Formålet med foreningsdannelse

* Hvordan bestyrelsen vælges

* Procedure ved vedtægtsændringer

* At foreningen er hjemmehørende i Lejre Kommune

* Hvem der har tegningsretten for foreningen

* Hvad der sker med foreningens evt. overskud ved ophør.

* Regnskab og formueforhold, herunder valg af revisor.

I forbindelse med godkendelse af tilskudsberettigede foreninger, kategoriseres den godkendte forening i en foreningskategori (se under punkt 3).

4% af budgetbeløbet fordeles med lige store beløb til de tilskudsberettigede foreninger som fast tilskud. 3% udtages til pulje til leder -, træner- og instruktøruddannelse 7% udtages til pulje til særlige formål og kan søges af den enkelte forening eller foreninger i fællesskab til:

· Nye initiativer og/eller

· Udviklingsarbejder for børn og unge og/eller

· Andre særlige formål, der efter Folkeoplysningsudvalgets berettiger til ekstra støtte

85% anvendes som medlemstilskud til medlemmer under 25 år. En andel (p.t.0%) af dette beløb fordeles i forhold til antal medlemmer under 25 år . Den resterende andel (p.t. 100%) udbetales efter følgende tilskudsnøgle:

Foreningskategori

Bemærkninger

Faktor

Forening, idræt

Enstrengede- eller flerstrengede med idrætslige formål

0,92

Foreninger, kultur

 

0,32

Foreninger, øvrige

F.eks. interessegrupper uden idrætslige formål

0,90

Spejdere

 

1,14

Badminton

 

0,95

Billard

 

1,11

Bordtennis

 

0,90

Fodbold

 

1,27

Gymnastik

 

0,78

Håndbold

 

1,20

Ridning

 

1,61

Sejl-, jolle- og rosport

 

1,02

Skytte- og jagt

 

0,93

Svømning

 

0,66

Tennis

 

1,25

Idræt, diverse

 

0,83

Det samlede tilskud til en forening kan ikke overstige foreningens samlede kontingentindtægt for medlemmer under 25 år.

Ansøgningsfristen for medlemstilskud er den 15. april.

Ansøgninger stiles til Folkeoplysningsudvalget og skal vedlægges:

· Medlemsopgørelse, fordelt på indenbys og udenbys medlemmer og aldersopdelt på medlemmer under og over 25 år.

Et medlem betragtes som under 25 år, hvis det ikke er fyldt 25 år den 1. januar det pågældende kalenderår.

· Sidst afsluttede reviderede regnskab.

· Foreningens samlede kontingentindtægt for medlemmer under 25 år.

· Foreningens CVR-nummer, hvortil tilskud afregnes.

Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgninger på de 4 årlige møder. Du kan se mødeplanen her.

For at en ansøgning kan nå med på det kommende møde, skal den være modtaget senest 1 måned før mødedatoen. 

Pulje til særlige formål kan søges af den enkelte forening eller foreninger i fællesskab til:

· Nye initiativer

· Udvikling for børn og unge.

· Andre særlige formål som Folkeoplysningsudvalget skønner er berettiget til ekstra tilskud.

Der ydes max. tilskud på 25.000 kr. Folkeoplysningsudvalget kan dog i særlige tilfælde dispensere fra denne regel.

Du søger puljen her.

Ansøgningsfrist er den 1. november

Der kan søges om tilskud til gennemført leder-, træner- og instruktøruddannelse afsluttet i perioden fra 1. oktober, og før 30. september samme år.

Med ansøgningen skal der fremsendes kopi af kursusprogram, opkrævning og kvittering for betalte kursusafgifter. Der ydes ikke tilskud til rejse- og opholdsudgifter. Dog kan der ved uddannelse afholdt i egne lokaler ydes tilskud til forplejning under kurset.

Tilskud gives til gennemført uddannelse af frivillige trænere, instruktører og ledere eller potentielle trænere, instruktører og ledere. Der kan ikke udbetales tilskud til uddannelse af lønnede trænere, instruktører og ledere eller til uddannelse med det formål at de kan blive lønnede.

Det er anført som et vilkår, at der ikke kan udbetales tilskud for mere end 50% af de afholdte kursusafgifter.

Kurserne skal være relevante for den enkelte forening.

Der vil af praktiske grunde ikke kunne opnås forhåndstilsagn til en ansøgning.

Du ansøger om tilskud her. 

Medlemstilskud udbetales i juni/juli måned, ved overførsel til foreningens Nem Konto.

Tilskud fra Pulje til særlige formål udbetales umiddelbart efter godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.

Tilskud til leder-, træner- og instruktøruddannelse udbetales umiddelbart efter godkendelse i Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget forudsætter dokumentation for de afholdte udgifter

På forlangende indsender foreningerne beretning/redegørelse for årets aktiviteter, eventuelt i form af en kopi af generalforsamlingsberetningen.

Regnskabet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer

Størrelsen af deltagernes samlede egenbetaling skal oplyses.

Foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende vis.

Det er op til den enkelte forening at beslutte, om regnskabet skal revideres ved en af foreningen valgt revisor eller en registreret/statsautoriseret revisor.

Modtager foreningen et samlet tilskud på 500.000 kr. eller derudover skal regnskabet revideres af en registreret revisor.

Revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør heraf. Revisor attesterer regnskabet.

Nærværende retningslinjer gælder for tilskud, der udbetales fra kalenderåret 2019

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen