Vejledninger, puljer og hjælp

Puljer og tilskudsmuligheder 

Luk alle
Åben alle

Puljen er lukket

Puljen understøtter initiativer der afvikles i sommeren og efteråret 2021 og ansøges på www.lejre.dk/genstart. Puljen fordeles løbende og smidigt, med det formål at sikre jer en hurtig og god mulighed for at komme i gang.
Puljen, skal direkte ud og arbejde i jeres forening og er øremærket ideer og initiativer, som kan hjælpe jeres forening, med at komme godt i gang.

Puljen er til for at hjælpe dig med din gode idé for at få flere med i aktive fællesskaber. Kommunalbestyrelsen i Lejre har afsat midler til en pulje for at styrke idrætslivet. Har du en god idé til at få flere aktive eller flere medlemmer og med et særligt fokus på de, som har det sværest, kan du søge puljen.

Tryk her for at komme til ansøgningen

Ansøgningsfristen er 1. april og 1. november

Pulje til særlige formål kan søges af den enkelte forening eller foreninger i fællesskab til:

 • Nye initiativer
 • Udvikling for børn og unge.
 • Andre særlige formål som Folkeoplysningsudvalget skønner er berettiget til ekstra tilskud.

Der ydes max. tilskud på 25.000 kr. Folkeoplysningsudvalget kan dog i særlige tilfælde dispensere fra denne regel.

Her kan du læse om retningslinjerne og vejledninger

Her kan du ansøge Folkeoplysningspuljen

Folkeoplysningsudvalget sætter fokus på idrætten med et festligt arrangement, hvor aktive og frivillige fejres. Kender du en person eller et hold, der har opnået særligt flotte resultater i år? Eller en træner, instruktør eller leder, der skal fejres for sin indsats? Hjælp os på rette spor ved at indstille din kandidat nedenfor. Se også kriterierne for tildeling af priserne nedenfor. .

Priserne uddeles medio januar. Datoen er ikke fastsat endnu.

Børne- og Kulturpuljen støtter kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere og som en del af visionen i Vores Sted om at understøtte det gode liv på landet. Der skal være tale om lokalt forankret arrangementer, der har særlig relevans for Lejre Kommune, og der lægges vægt på, at arrangementet er åbent for alle og ikke er kommercielt.

Ansøgninger, der vedrører Kultur- & Fritidsudvalgets fokusområder: Børn, Unge og Musik, har førsteprioritet frem for andre ansøgninger.

Tryk her for at komme til Puljen

Folkeoplysningsudvalget har afsat en pulje til leder-, træner og instruktøruddannelse. Det betyder, at alle folkeoplysende foreninger har mulighed for at søge tilskud til afholdte udgifter til leder-, træner- og instruktøruddannelse.

Tryk her for at komme til vejledning og ansøgningen

Til dig der er bruger i en hal

Luk alle
Åben alle

Lejre Kommunes haller er samlingssted for mange brugere og aktiviteter. Som bruger har du indflydelse på drift og udvikling af din lokale hal via brugerrådet.
Brugerrådet vælges blandt brugerne og er med til:

 • at motivere til, at der er aktiviteter i hallen
 • at sikre at brugerne har indflydelse på drift og vedligeholdelse af hallen
 • at medvirke til at sikre en høj brugertilfredshed
 • at medvirke til at sikre, at der er gennemskuelighed i beslutninger og økonomiske forhold.

Uanset om du er medlem af en forening eller på anden måde bruger af din hal, har du mulighed for at få indflydelse. Kontakt os få at blive hjulpet videre.

Bestyrelsen i Lejres Haller:
Bramsnæsvig hallen, Søren Bo Hansen, M sbh1960@hotmail.com
Glim hallen, Henrik Theill, M hth@postkasse.com
Hvalsø hallerne, Marianne Munch, M mariannemunch@hotmail.com
Kirke Hyllinge hallen, Søren Kræmer, M sorenkraemer@gmail.com
Lejre hallen, Ole Bjørn Hansen, M objh52@gmail.com 
Osted hallen, Jens Peter Andersen, M jenspandersen@mail.dk
Såby Hallen, Inger-Lis Westergaard, M ilwestergaard@hotmail.com
Trællerup Hallen, Jeanette Lindorff Pedersen, M jeannettepe@htk.dk
Sæby Gershøj Hallen, Inga Steffensen, M ingastef@gmail.com
Repræsentant for Lejres skoler, Trine Nissen, M trni@lejre.dk

Brugerrådsformænd i Lejres haller:
Bramsnæsvig hallen, Søren Bo Hansen, M sbh1960@hotmail.com
Glim hallen, Henrik Theill, M hth@postkasse.com
Hvalsø hallerne, Claus Dilling, M clausdilling@gmail.com
Kirke Hyllinge hallen, Kristian Karlsen, M kriswal@mail.dk
Lejre hallen, Ole Bjørn Hansen, M objh52@gmail.com 
Osted hallen, Jens Peter Andersen, M jenspandersen@mail.dk
Såby Hallen, Inger-Lis Westergaard, M ilwestergaard@hotmail.com
Trællerup Hallen, Jeanette Lindorff Pedersen, M jeannettepe@htk.dk
Sæby Gershøj Hallen, Inga Steffensen, M ingastef@gmail.com

Lejres haller skal sætte fokus på mere sundhed, bevægelse, fællesskab og kulturliv gennem lokal forankring, aktiv bruger- og borgerinddragelse samt tydelige indflydelsesveje. 

Klik her for at læse Lejre Model 2.0

I starten af 2022 er der valg til brugerrådene i din lokale valg. Du kan være med til at vælge eller blive valgt ved at møde op. Hvis du har spørgsmål, kan du også kontakte den siddende formand for hvert råd.

Bramsnæsvig Hallen, 12. januar kl. 19 (mødelokalet)
Såby Hallen, 24. januar kl. 18 (hallen)
Osted Hallen, 26. januar kl. 19 (mødelokale 1)
Glim Hallen, 26. januar kl 19 (klubhuset)
Lejre Hallen, 25. januar kl. 19 (klublokalet)
Kirke Hyllinge Hallen, 27. januar kl. 18 (cafeteriet)
Hvalsø Hallerne, tilgår
Trællerup Hallen, 22. marts kl. 19 (cafeteriet)

Til dig der skal bruge information om vores faciliteter

Luk alle
Åben alle

Gældende for Kultur og fritidsfaciliteter

Lokaletype

Pris i 2022

Pris i 2021

Hal

615 kr./ time

603 kr./ time

Springgrav i hal

409 kr./ gang

401 kr./ gang

Gymnastiksal/Multisal

291 kr./ time

285 kr. / time

Lokale (inkl. borde, stole mv.) u/ 50 m2

279 kr./ time

274 kr. / time

Lokale (inkl. borde, stole mv.) o/ 50 m2

392 kr./ time

384 kr. / time

Dagspris

8 x timetakst

8 x timetakst

Weekendpris

16 x timetakst

16 x timetakst

Varmtvandsbassin, Bøgebakken

399 kr./ time

399 kr./ time

Opstilling af borde, stole og scene (pr. medarbejder)

297 kr./ time

291 kr./ time

Rengøring (pr. medarbejder)

297 kr./ time

291 kr./ time

Udlejning af stole

15 kr./ stk

15 kr./ stk

Udlejning af borde ca. 120x 80 og ca. 180 x80 

45 kr./ stk

44 kr. / stk

Projektor og teknik

336 kr./ gang

329 kr./ gang

Overnatning

29 kr./ person

28 kr./ person

Bad

22 kr./ person

22 kr./person

Fodboldbane

615 kr./ time

603 kr./ time

Forberedelsestid ifm. lokaleudlejning

Gratis

Gratis


Taksterne for leje af lokaler er beregnet på baggrund af markedsvilkår. Der er indhentet priser og beregnet
gennemsnitspris
Ved lån/ leje af lokaler følger standardinventar med i prisen. Dvs. i et mødelokale er der fx. borde + stole med
i prisen. Ovenstående priser gælder for leje af inventar ud over standardinventar.
Priserne gælder også for udlejning af borde, stole mv. separat, dvs. uden samtidig leje af lokaler. Priserne er
afhentningspriser. Det er ikke muligt at få borde, stole mv. leveret.

Retningslinjer for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Lejre Kommune

I henhold til folkeoplysningslovens kapitel 7, 55 25 - 28 ydes tilskud til driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger tit aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Tilskuddets størrelse:
Der ydes tilskud med 65% af foreningens dokumenterede udgifter. Omfatter aktiviteterne medlemmer over 25 år, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere.

Tilskud til foreningens egne lokaler omfatter:
Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale, herunder haller samt lejrpladser. Ejendomsskat, renovation, afgift til vand og kloak, ejendomsforsikring, opvarmning, belysning, fornødent eftersyn, rengøring og almindelig vedligeholdelse (større vedligeholdelser skal aftales).

Tilskud til lejede lokaler omfatter:
Det af Folkeoplysningsudvalget godkendte lejebeløb, opvarmning, belysning, rengøring og eventuel fornødent tilsyn i henhold til lejekontrakt.

Specielt for rideklubber:
Tilskud til udgifter tit rytterstue ydes maksimalt med 1 1/4 time om ugen pr. 5 medlemmer og højst 4 timer pr. dag. Der ydes ikke tilskud til udgifter til stald.

Lejeindtægter:
Eventuelle leje og fremlejeindtægter fradrages inden beregning af lokaletilskud.

Der ydes ikke tilskud til:

 • Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige arrangementer, hvor der tages entre.

 • Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformal er afholdelse af spil, hvori der indgår økonomisk gevinst for foreningen. Vedligeholdelse af inventar.

Ansøgninger der kan afvises i henhold til folkeoplysningslovens 5 25, stk. 2:

Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis Folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet offentligt lokale, Ved nye ansøgninger om lokaletilskud forstås ansøgninger:

 • Fra nye foreninger

 • Om nye lokaler

 • Om udvidelse af timetal

 • Om ombygning og udvidelser m.v. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefra kommende krav.

Foreningen kan ikke kræve at få anvist et bestemt lokale på en bestemt ugedag, men for at et lokale anses for egnet, skal det ligge i foreningens lokalområde og rumme mulighed for et socialt liv ud over aktiviteten. Der skal være plads til rekvisitter og udstyr og der skal være mulighed for særpræg om udsmykning j forhold til foreningens aktivitet. Endvidere skal lokalets størrelse og standard svare til aktivitetens indhold.

Ansøgninger der kan afvises i henhold til folkeoplysningslovens 5 25, stk. 5:

Ansøgninger om lokaletilskud til nye haller/lokaler samt driftsudgifter, der ikke tidligere har været ydet tilskud til.

 • Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til. Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Kommunalbestyrelsen.

 • Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for Kommunalbestyrelsen eller

 • Nye lokaler og lejrpladser eller nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Kommunalbestyrelsen.

Disse ansøgninger behandles een gang årligt, i overensstemmelse med tidsplanen for budgetforhandlingerne.
Ved vurdering af disse ansøgninger, kan der lægges vægt på følgende kriterier:

 • Er der stigning i aktiviteten.

 • Omfatter aktiviteten medlemmer under 25 år, jfr. Folkeoplysningslovens 5 25.

 • Er der stigning i medlemstallet.

 • Er der tale om nye tiltag.

Ansøgningerne sendes samlet til høring i Folkeoplysningsudvalget inden de videresendes til budgetbehandling.
Kommunalbestyrelsen træffer endelig afgørelse om tilskud til nye hafler/lokaler samtidig med vedtagelse af budgettet.

Maksimum tilskud fastsat af Undervisningsministeriet:

Overstiger driftsudgifterne i kalenderåret 2008, 216,75 kr. pr. time for haller, bortset fra ridehaller, og 108,35 kr. pr. time for andre lokaler inkl. ridehaller, er Kommunalbestyrelsen kun forpligtet til at yde tilskud med 65% af de nævnte beløb pr. time.
Beløbene reguleres hvert år med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommunerne.

Lokalernes beliggenhed:
For at en forening kan modtage lokaletilskud, skal lokalet være privatejet og beliggende inden for landets grænser eller Sydslesvig.

Frist for ansøgning:
Der ansøges om tilskud til udgifter afholdt i det seneste afsluttede kalenderår.

Ansøgningsfristen er den 31. januar.
Ansøgningen indsendes på originalt lokaletilskudsskema og vedlægges dokumentation for afholdte udgifter. Medlemsoplysninger og oplysninger om aktivitetstimetal påføres skemaet.

Udbetaling af tilskud:

Tilskud udbetales på foreningens NemKonto via foreningens CVR nr.
Foreningen skal oplyse CVR nr. for at få udbetalt tilskud. Der kan udbetales acontotilskud efter anmodning.
Dokumentation indsendes først i forbindelse med endelig afregning.

Retningslinjerne træder i kraft den 1. januar 2009.

Det skal være så let som muligt at afholde arrangementer i Lejre.
Arrangørguiden skal hjælpe begynderen, der vil afholde arrangement , med råd og ideer.
Den skal også bruges som et redskab for den erfarne arrangør der søger konkrete links og henvisninger.

Tryk her for at komme til arrangørguiden

Til dig der er i en forening

Luk alle
Åben alle

Alle kan søge om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening eller aftenskole.
Ansøgningen skal udfyldes og sendes elektronisk til Folkeoplysningsudvalget. 

Ansøgningsblanketten finder du her

Krav i forbindelse med godkendelse som frivillig folkeoplysende forening:

• Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed i henhold til Folkeoplysningsloven
• Foreningen skal bygge på et aktivt medlemskab og bestå af mindst 5 betalende medlemmer
• Foreningen skal være åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, og være hjemmehørende i Lejre kommune
• Foreningen skal være demokratisk opbygget

• Foreningen skal have vedtægter, hvoraf følgende fremgår:
- Foreningens formål med foreningsdannelse
- Hvordan bestyrelsen vælges
- Procedure for vedtægtsændringer
- Hvem der har tegningsretten
- Hvad der sker med eventuelt foreningsoverskud ved ophør af foreningen
- Beskrivelse af formue og regnskabsforhold, herunder valg af revisor

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver der er tillagt udvalget i henhold til folkeoplysningsloven, indenfor de økonomiske rammer Kommunalbestyrelsen fastlægger.
Folkeoplysningsudvalgets arbejde fastlægges i den kommunale folkeoplysningspolitik.

Ud over de lovmæssige opgaver, og eventuelt delegerede opgaver, skal udvalget arbejde udviklingsorienteret, så kommunen og foreningerne i fællesskab udvikler tilbuddene på folkeoplysningsområdet, så det matcher borgernes ønsker og behov.
Udvalget kan være tillagt yderligere kompetencer ved delegation.

Vision

Lejre Kommune har en vision om et rigere liv. Et rigere liv opnås gennem de traditioner og ildsjæle der gennem bevægelse, sundhed, kultur, oplysning, fællesskab, kreativitet og meget mere skaber flere, nye tilbud og lokale fællesskaber. For at imødekomme denne vision, ønsker Lejre Kommune, at der er synlighed, tilgængelighed og sammenhæng i det frivillige arbejde, samt at rammerne er gode, for så vidt angår faciliteter, økonomiske betingelser samt arbejdsforhold.

Mål

 • Lejre kommune er kendt som en foreningsvenlig kommune, hvor det er let at oprette og drive forening og aftenskole, og hvor disse og kommune i dialog skaber rammerne for et dynamisk foreningsliv.
 • Der skal være tidssvarende tilbud til tidens borgere.
 • Der skal være flere medlemmer i foreningerne og flere deltagere i aftenskolerne - og særligt flere, der ikke tidligere har været aktive.
 • Eksisterende fritidsfaciliteter skal løbende opgraderes og åbningstiderne skal tilgodese borgernes behov.
 • Foreninger og aftenskoler skal være en væsentlig og synlig del af det samlede kulturliv i kommunen.

Delmål

 • Der skal være fokus på at udvikle fritidsfaciliteter, der skaber rammer for kreativ og kropslig aktivitet, og rum for samvær og velvære.
 • Det skal være nemt for alle kommunens borgere at booke sig ind på lokaler og aktiviteter, så de kan benytte kommunens faciliteter optimalt.
 • Når borgere med handicap eller andre særlige behov skal dyrke idræt eller andre aktiviteter, skal barrierer udlignes eller minimeres.
 • Foreninger og aftenskoler - evt. i samarbejde med museer, institutioner o. lign. - medvirker til at skabe opmærksomhed omkring forskellige kulturer og kulturmiljøer i kommunen.
 • Aftenskoler og foreninger medvirker til udbredelse af viden om sund kost og ernæring.
 • I et samarbejde mellem aftenskoler, foreninger og andre aktører, f.eks. institutioner, udbygges målrettede kursusforløb, foredrag m.v.
 • Foreninger og aftenskoler har til stadighed et udbud af aktiviteter til grupper, der kræver særlige hensyn (f.eks. handicapundervisning).

Hvordan når vi målene

Folkeoplysningsudvalget udarbejder 2-årige handleplaner med konkrete aktiviteter, der skal understøtte målopfyldelse på tværs af mål og delmål – eksempelvis aktiviteter, der understøtter projekt +DIG, Ensomme unge eller integration af flygtninge.

Til dig der er i en aftenskole

Luk alle
Åben alle

Alle kan søge om godkendelse som aftenskole.
Ansøgningen sker digitalt.

Klik her for at komme til ansøgningen

Krav i forbindelse med godkendelse som folkeoplysende virksomhed (aftenskole):

• Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven
• Foreningen skal være almennyttig og kontinuerlig
• Der skal nedsættes en bestyrelse på mindst 5 personer

Foreningen skal have vedtægter, hvoraf følgende fremgår:

 • Foreningens formål
 • Hvordan bestyrelsen vælges
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • At foreningen er hjemmehørende i Lejre Kommune
 • Hvem der har tegningsretten
 • Hvad der sker med eventuelt foreningsoverskud ved ophør af foreningen
 • Regnskab og formueforhold, herunder valg af revisor

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver der er tillagt udvalget i henhold til folkeoplysningsloven, indenfor de økonomiske rammer Kommunalbestyrelsen fastlægger.
Folkeoplysningsudvalgets arbejde fastlægges i den kommunale folkeoplysningspolitik.

Ud over de lovmæssige opgaver, og eventuelt delegerede opgaver, skal udvalget arbejde udviklingsorienteret, så kommunen og foreningerne i fællesskab udvikler tilbuddene på folkeoplysningsområdet, så det matcher borgernes ønsker og behov.
Udvalget kan være tillagt yderligere kompetencer ved delegation.

Vision

Lejre Kommune har en vision om et rigere liv. Et rigere liv opnås gennem de traditioner og ildsjæle der gennem bevægelse, sundhed, kultur, oplysning, fællesskab, kreativitet og meget mere skaber flere, nye tilbud og lokale fællesskaber. For at imødekomme denne vision, ønsker Lejre Kommune, at der er synlighed, tilgængelighed og sammenhæng i det frivillige arbejde, samt at rammerne er gode, for så vidt angår faciliteter, økonomiske betingelser samt arbejdsforhold.

Mål

 • Lejre kommune er kendt som en foreningsvenlig kommune, hvor det er let at oprette og drive forening og aftenskole, og hvor disse og kommune i dialog skaber rammerne for et dynamisk foreningsliv.
 • Der skal være tidssvarende tilbud til tidens borgere.
 • Der skal være flere medlemmer i foreningerne og flere deltagere i aftenskolerne - og særligt flere, der ikke tidligere har været aktive.
 • Eksisterende fritidsfaciliteter skal løbende opgraderes og åbningstiderne skal tilgodese borgernes behov.
 • Foreninger og aftenskoler skal være en væsentlig og synlig del af det samlede kulturliv i kommunen.

Delmål

 • Der skal være fokus på at udvikle fritidsfaciliteter, der skaber rammer for kreativ og kropslig aktivitet, og rum for samvær og velvære.
 • Det skal være nemt for alle kommunens borgere at booke sig ind på lokaler og aktiviteter, så de kan benytte kommunens faciliteter optimalt.
 • Når borgere med handicap eller andre særlige behov skal dyrke idræt eller andre aktiviteter, skal barrierer udlignes eller minimeres.
 • Foreninger og aftenskoler - evt. i samarbejde med museer, institutioner o. lign. - medvirker til at skabe opmærksomhed omkring forskellige kulturer og kulturmiljøer i kommunen.
 • Aftenskoler og foreninger medvirker til udbredelse af viden om sund kost og ernæring.
 • I et samarbejde mellem aftenskoler, foreninger og andre aktører, f.eks. institutioner, udbygges målrettede kursusforløb, foredrag m.v.
 • Foreninger og aftenskoler har til stadighed et udbud af aktiviteter til grupper, der kræver særlige hensyn (f.eks. handicapundervisning).

Hvordan når vi målene

Folkeoplysningsudvalget udarbejder 2-årige handleplaner med konkrete aktiviteter, der skal understøtte målopfyldelse på tværs af mål og delmål – eksempelvis aktiviteter, der understøtter projekt +DIG, Ensomme unge eller integration af flygtninge.

Find hjælp hos den rette medarbejder i Center for Kultur & Fritid.
Har du spørgsmål, kommentarer eller gode ideer skal du altid være velkommen til at kontakte os. 

Luk alle
Åben alle

Idræt og bevægelse
Rikke Hjulmand
rihj@lejre.dk
20371782

Lokalhistorisk arkiv
Tobias Mortensen
tomo@lejre.dk
21562431

Kulturelle aktiviteter
Kari Haugan Engberg
kaen@lejre.dk
24790312

Andre henvendelser
Hasse Kürstein
haku@lejre.dk
24894238

Rikke Hjulmand
Projektleder
rihj@lejre.dk
20371782

Haller, Vores Sted vognen og Varmtvandsbassinet:
Teknisk Service
tekniskservice@lejre.dk
21247173

Aktivitetshuset i Sonnerup, Hvalsø aktivitetscenter og Øm Børne- og Kulturhus
Hasse Kürstein
haku@lejre.dk
24894238

Hvalsø Kulturhus
Carina Uhre
cauh@lejre.dk
21562085

Biblioteker
Biblioteksvagten
biblioteket@lejre.dk
46461646

Koordinator for faciliteter og lokaler
Hasse Kürstein
haku@lejre.dk
24894238

Biblioteksvagten
biblioteket@lejre.dk
46461646

Leder 
Lunde Ljungberg
lulj@lejre.dk
29465582

Daglig leder af Arkivet
Tobias Mortensen
tomo@lejre.dk
21562431

Musik- og Billedskolen
Carina Uhre
Sekretær
musikskolen@lejre.dk
21562085

Stefan Moulvad
Leder
stmo@lejre.dk
20514501

Sonja Eliassen
Souschef og leder af Dronten
soel@lejre.dk
21185644

Charlotte Vigsnæs
Koordinator Dronten
chtv@lejre.dk
20563004

Sigrid Mark Rasmussen
simra@lejre.dk
20 12 70 84

Hasse Kürstein
haku@lejre.dk
24894238