Naturen

Flora

Det nordøstlige område af Særløse overdrev har aldrig været opdyrket. Eftersom overdrevet i flere århundreder er blevet afgræsset af husdyr, bærer områdets bevoksning tydeligt præg af dette. Planter og træer i området har tilpasset sig græsningen sådan at de formbidte, tornede buske og træer såsom tjørn, slåen, hunderoe og skov-abild står spredt på overdrevet. Under disse træer og buske er der vokset større træer som bøg, eg, ask og hyld op, i beskyttelse af de tornede vækster.
Urtefloraen er ligeledes blevet tilpasset området gennem århundreders græsning. Derfor har der vokset tornede planter, rosetplanter og giftige planter som engbrandbæger, på overdrevet. Overdrevet bærer præg af at have være gødet og der er derfor ikke en særlig stor mangfoldighed i arter, men her vokser planter som er typiske for græslandet og besøger du stedet på den rette årstid, kan du se et blomsterflor af bl.a. røllike, knopurt og perikon.
Man kan også finde overdrevs-arter som mark-frytle, lav tidsel, håret gøgeurt og knoldranunkel, rank evighedsblomst, langstakket væselhale, stribet kløver, liden museurt, knopurt, blåhat, læge-ærenpris og høst-borst på overdrevet.
På de skovklædte arealer omkring overdrevet vokser der bl.a. hvide og blå anemoner samt forskellige arter af mosser og lav.


Rensdyrlav på en gren

 
Dyreliv

Overdrevets dyreliv bærer præg af skovenes nærhed, så der lever rådyr, grævlinge og ræve samt firben i området omkring overdrevet.
I de fugtige områder forekommer skrubtudse , spidssnudet frø , butsnudet frø , grøn frø og stor og lille vandsalamander. I Bøllesøen findes den fredede og rødlistede lægeigle, som munkene i tidligere tider har indført.

Der findes desuden et rigt fugleliv med gråstrubet lappedykkere, gråænder og blishøns i søerne og mange arter af sangfugle fx bogfinke, gulspurv og nattergalen. Derudover høres den sjældne sortspættes høje ”trommen” ofte.
Af rovfugle ses musvåge, spurvehøg og tårnfalk jævnligt over landskabet og om efteråret fouragerer fiskeørnen i de nærliggende skovsøer.

 
Fiskeørn

Fredning og naturpleje

En del af Særløse Overdrev blev fredet første gang i 1952 og senest i 1969 blev 348 hektar omkring Særløse Overdrev yderligere fredet, for at undgå uønsket bebyggelse og bevare de store landskabelige- og naturværdier.

Siden fredningen er der jævnligt blevet ryddet krat på overdrevet og fjernet buske i hegnene. Derudover fungerer kreaturerne som overdrevets naturplejere idet at deres afgræsning holder vegetationen nede.

Avnsø og Bøllesø

Sydvest for Særløse Overdrev, ligger Bøllesø, der er en tidligere tørvegrav, hvor man stadig kan finde tørvemos. I søen driver den insektædende plante blærerod rundt med sine gule blomster. Her findes også spæd pindsvineknop og kransnålsalger. Planten mose-bølle, som har givet søen sit navn, findes ikke længere her.
På søens bredder vokser der hedelyng , blåtop , tormentil, stjerne-star, dunbregne og butfinnet mangeløv.
Desuden lever den sjældne og fredede lægeigle i Bøllesø.


Den fredede lægeigle

Syd for Bøllesø ligger den store og meget rene Avnsø. Vanddybden stiger langsomt ud fra søens bred og det lavvandede område er attraktivt for børnefamilier. Avnsø er op til 8 meter dyb på det dybeste sted i søen og badende bør være opmærksomme på, at der kan forekomme springlag i søen dvs. store temperaturforskelle mellem vandlag.