Særløse Overdrev

Syd for landsbyerne Skov-Hastrup og Særløse ligger et storslået landskab med høje bakker, søer, moser og vandløb, som engang var landsbyernes fælles græsningsområde.

Historie

Før jordreformerne sidst i 1700-tallet, lå de danske landsbyer med deres tilhørende marker, som små isolerede enheder. Mellem landsbyerne var der store overdrevsområder med krat og mindre træer, hvor jorden, af forskellige årsager, var for dårlig til opdyrkning. Derfor blev disse overdrev brugt til græsning for landsbyens husdyr, som efterlod et tydeligt præg på områdets beplantning.

Fra midten af 1700-tallet til begyndelsen af 1800-tallet, blev der indført store jordreformer, som skulle sikre et mere rentabelt landbrug med større en produktion. Samtidig skulle større sammenhængende skove sikre tømmer til bygning af huse og skibe. Udskiftning medførte at de fleste overdrev forsvandt, da bønder som nu blev tildelt jord på overdrevene, pløjede det op og rensede jorden for sten. Kun de områder, som var for vanskelige at dyrke, fik lov at bestå som overdrev.
Særløse og Skov-Hastrup var skovlandsbyer og dermed anderledes end egnens andre landsbyer. Skovlandsbyerne havde ikke store marker som de øvrige landsbyer, men havde i stedet stort dyrehold fordi de foruden Særløse- og Skov Hastrup Overdrev, kunne leje græsningsplads på Heide Overdrev. Heide er en afledning af ordet hede, hvilket området var før skoven blev plantet.

Heide Overdrev har indtil 1820 fungeret som overdrev, men blev herefter indlemmet i skoven og omkranset af et langt stendige.
Skov-Hastrup Overdrev, nord for Særløse Overdrev, blev efter udskiftningen opdyrket og fungerer i dag som agerjord.

Landskabet er et morænebakkeland, der går over i et dødislignende landskab med småbakker, som danner overgangen til det bagvedliggende dødislandskab med de store plateaubakker.
I en dyb smeltevandsdal her i mellem strømmer Særløse Bæk, omgivet af vådområder med bl.a. moser og søerne Avnsø og Bøllesø.

Naturen

Flora

Det nordøstlige område af Særløse overdrev har aldrig været opdyrket. Eftersom overdrevet i flere århundreder er blevet afgræsset af husdyr, bærer områdets bevoksning tydeligt præg af dette. Planter og træer i området har tilpasset sig græsningen sådan at de formbidte, tornede buske og træer såsom tjørn, slåen, hunderoe og skov-abild står spredt på overdrevet. Under disse træer og buske er der vokset større træer som bøg, eg, ask og hyld op, i beskyttelse af de tornede vækster.
Urtefloraen er ligeledes blevet tilpasset området gennem århundreders græsning. Derfor har der vokset tornede planter, rosetplanter og giftige planter som engbrandbæger, på overdrevet. Overdrevet bærer præg af at have være gødet og der er derfor ikke en særlig stor mangfoldighed i arter, men her vokser planter som er typiske for græslandet og besøger du stedet på den rette årstid, kan du se et blomsterflor af bl.a. røllike, knopurt og perikon.
Man kan også finde overdrevs-arter som mark-frytle, lav tidsel, håret gøgeurt og knoldranunkel, rank evighedsblomst, langstakket væselhale, stribet kløver, liden museurt, knopurt, blåhat, læge-ærenpris og høst-borst på overdrevet.
På de skovklædte arealer omkring overdrevet vokser der bl.a. hvide og blå anemoner samt forskellige arter af mosser og lav.


Rensdyrlav på en gren

 
Dyreliv

Overdrevets dyreliv bærer præg af skovenes nærhed, så der lever rådyr, grævlinge og ræve samt firben i området omkring overdrevet.
I de fugtige områder forekommer skrubtudse , spidssnudet frø , butsnudet frø , grøn frø og stor og lille vandsalamander. I Bøllesøen findes den fredede og rødlistede lægeigle, som munkene i tidligere tider har indført.

Der findes desuden et rigt fugleliv med gråstrubet lappedykkere, gråænder og blishøns i søerne og mange arter af sangfugle fx bogfinke, gulspurv og nattergalen. Derudover høres den sjældne sortspættes høje ”trommen” ofte.
Af rovfugle ses musvåge, spurvehøg og tårnfalk jævnligt over landskabet og om efteråret fouragerer fiskeørnen i de nærliggende skovsøer.

 
Fiskeørn

Fredning og naturpleje

En del af Særløse Overdrev blev fredet første gang i 1952 og senest i 1969 blev 348 hektar omkring Særløse Overdrev yderligere fredet, for at undgå uønsket bebyggelse og bevare de store landskabelige- og naturværdier.

Siden fredningen er der jævnligt blevet ryddet krat på overdrevet og fjernet buske i hegnene. Derudover fungerer kreaturerne som overdrevets naturplejere idet at deres afgræsning holder vegetationen nede.

Avnsø og Bøllesø

Sydvest for Særløse Overdrev, ligger Bøllesø, der er en tidligere tørvegrav, hvor man stadig kan finde tørvemos. I søen driver den insektædende plante blærerod rundt med sine gule blomster. Her findes også spæd pindsvineknop og kransnålsalger. Planten mose-bølle, som har givet søen sit navn, findes ikke længere her.
På søens bredder vokser der hedelyng , blåtop , tormentil, stjerne-star, dunbregne og butfinnet mangeløv.
Desuden lever den sjældne og fredede lægeigle i Bøllesø.


Den fredede lægeigle

Syd for Bøllesø ligger den store og meget rene Avnsø. Vanddybden stiger langsomt ud fra søens bred og det lavvandede område er attraktivt for børnefamilier. Avnsø er op til 8 meter dyb på det dybeste sted i søen og badende bør være opmærksomme på, at der kan forekomme springlag i søen dvs. store temperaturforskelle mellem vandlag.

Fortidens fortællinger

Omkring overdrevet ligger fem bevarede høje, herunder en mindre jættestue nær Kvandruphuset. Over for dette kan man i bakken fornemme forløbet af en meget gammel fægang, som fortsætter ind i skoven. Den formodes at stamme fra en periode mellem oldtid til middelalder.

Ved Vævestuen på Tjørnehusvej findes der en gammel stenbro over et lille vandløb. Broen - eller stenkisten er groft udhugget af meget store kampesten og den har engang været en del af en betydningsfuld vej, men denne er dog ikke dateret.

På overdrevene var der indtil sidst i 1930’erne flere meget vandrige kilder, som udtørrede da Københavns Vandforsyning byggede sit store værk i Lejre. Den mest vandrige af kilderne, Odins Kilde, var en egentlig springkilde. Odins Kilde leverede hovedparten af vandet til Hulemølle Å i Ledreborg Å.

I kilden er der gjort offerfund fra oldtiden.

Sådan finder du derhen

I bil
Der ligger flere p-pladser i området omkring Særløse Overdrev. P-pladsen som er nærmest overdrevet ligger på Tjørnehusvej, lige syd for Vævestuen. 
(Koordinater til parkeringsplads nær Særløse Overdrev: 55.566200, 11.898500 – Har du GPS, kan du kopiere koordinaterne og indsætte dem i din GPS.)

Offentlig transport
Du kan tage bus 215 og mod Hvalsø og stå af ved Vernersmindevej, hvorfra du kan gå til Særløse Overdrev gennem skoven.

Vandreruter

Skjoldungestierne, Fjernvandrevej E6 og Munkevejen går gennem naturområdet ved Særløse Overdrev og de omkringliggende områder Bøllesø, Avnsø og Heide Overdrev.
Se stierne på kortet over Lejre Kommune

Gode råd

 • Husk fornuftig fodtøj og vær opmærksom på at dele af overdrevet kan være mudret i fugtigt vejr.
 • Hvis du er blomsterinteresseret kan det være en fordel at huske en florabog i sommerhalvåret.
 • Husk badetøj. Inde i skoven ved siden af Særløse Overdrev, ligger Avnsø. En af Sjællands reneste søer.
  Her er opsat badebro og søen bruges flittigt som badesø året rundt.

 • Det er tilladt at færdes på veje og stier og der er desuden offentlig adgang til de udyrkede overdrev over de opstillede stenter. 
 • Den hvide gøgelilje som vokser på overdrevet er en fredet orkidé. Den må ikke plukkes!
 • Pas på naturen og vis hensyn
  Efterlad kun fodspor, tag kun fotos og minder med hjem.

Overnatning i området

Der er to overnatningsmuligheder i nærheden af Særløse Overdrev:

 • Friluftsladen ved Glædesbjergvej 1
  Her kan du overnatte i små telte og i vejrlyet på naturlejrpladsen. Følg skiltene mod spejderlejrpladserne, der ligger i nærheden.
  Pladsen skal reserveres og betales før du kan bruge den. 
  Kontakt Christian Munksgaard på tlf. 27 57 62 31 ved booking. 50 kr. pr. person.

 • Shelteren på Særløse Overdrev
  Pladsen ligger i skoven ved Særløse Overdrev. 
  Kontakt Torben Oppfeldt, Tjørnehusvej 5, 4330 Hvalsø, på tlf. 46 49 80 96 for at høre om pladsen er ledig. Pris 15 kr. pr. person.

 Derudover ligger der også andre lejr- og shelterpladser i Bidstrupskovene, som du kan finde på Naturstyrelsens hjemmeside

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk