Naturen

På kystskrænterne og i dalbunden vokser der både stedstypiske og sjældne plantearter, som kun findes på visse overdrev. Der er fundet over 300 blomsterarter i Ejby Ådal og besøger du området i foråret eller tidligt på sommeren, står ådalen i fuldt flor. I foråret vokser der bl.a. Engkabbelejer, Maj-Gøgeurt og Nikkende Kobjælde mens man senere på året kan finde Soløje og Grenet Edderkopurt. Faktisk findes landets største bestanddel af den fredede plante grenet edderkopurt, i Ejby Ådal.

I sommerhalvåret afgræsses området af køer og heste, som sikrer at området ikke gror til. De fungerer som stedets naturplejere. Området er udpeget som Natura 2000 område fordi her findes en mosaik af naturtyper: overdrev, kildevæld, rigkær og strandvolde med tilhørende sjældne plantearter. Det betyder at området er beskyttet på internationelt plan, for at fremme de naturtyper og arter, som er helt særlige for Ejby Ådal.
Naturplejen foretages også til dels af Lejre Kommune ved bl.a. kratrydning og træfældning for netop at bevare den rige flora og sørge for at de sjældne plantearter ikke forsvinder. 

Ejby Ådal blevet fredet i 1948, hvilket sørgede for at sommerhusbebyggelsen ikke bredte sig til ådalen. i 1994 blev kystskrænterne fredet og med den nye fredning kom også et forbud mod opgravning af planter.

Engkabbeleje øverst, Nikkende kobjælde nederst