Uddannelsesforhold som social- og sundhedshjælper i Lejre Kommune

I Lejre Kommune er det en høj prioritet at have et godt læringsmiljø for kommunens elever og studerende. Social- og sundhedsuddannelse er en vekseluddannelse, der dels foregår på skolen, dels foregår i praktikken. Vi anser det gode læringsmiljø for en altafgørende faktor for den bedste kompetenceudvikling for alle vores elever og studerende.  Der arbejdes derfor løbende i Lejre Kommune på at udvikle et godt læringsmiljø, hvor læringsmulighederne for den enkelte elev er optimale. Dette gøres under hensyntagen til elevens individuelle læringsbehov.

I Lejre Kommune defineres et godt læringsmiljø som værende et sted, hvor eleven oplever:

 • At der er trygge rammer til at udvikle kompetencer, således at eleven gradvist kan varetage mere komplicerede opgaver.
 • At lyst og motivation for uddannelsen stimuleres gennem indflydelse på og ansvar for egne opgaver
 • At eleven har mulighed for at deltage i et fagligt funderet praksisfællesskab
 • At eleven får opgaver svarende til læringsbehov.
 • At det respekteres at eleven er under uddannelse og i en læringsproces.
 • At der er tid og rum til kompetenceudvikling gennem refleksion og vejledning
 • At uddannelsen varetages kompetent og af veluddannede vejledere.

Praktikplanlægning

I praktikperiode 1 vil eleven blive tilknyttet et praktiksted på et af Lejre Kommunes Plejecentre. Af elevens praktikplan fremgår det, hvilket sted eleven er blevet tilknyttet. I praktikperiode 2 vil eleven i de første 4 uger komme i praktik samme sted, som i praktikperiode 1. Dette er planlagt således, at eleven har mulighed for at vende tilbage til et kendt praktiksted med ny teoretisk viden, som så kan afprøves i vante omgivelser inden eleven skal videre til et nyt praktiksted. På denne måde skabes en større sammenhæng mellem praktikperioder og skoleperioder.

Efter de første 4 uger af praktikperiode 2 vil eleven blive tilknyttet et praktiksted under Frit Valg og skal dermed være social- og sundhedshjælperelev i hjemmeplejen. Her skal du være i praktik resten af praktikperiode 2 og i praktikperiode 3.

Illustrativ vil praktikperioderne se således ud:

Skole-periode 1

Praktik-periode 1

Skole-periode 2

Praktik-periode 2

Skole-periode 3

Praktik-periode 3

Skole-periode 4

 

Plejecenter

 

Plejecenter
/Frit Valg

 

Frit Valg

 

1 uge

15 uger

8 uger

4 uger/15 uger

5 uger

4 uger

3 uger

I særlige tilfælde kan det forekomme, at eleven starter med at være i praktik i hjemmepleje og senere i uddannelsen vil blive tilknyttet et plejecenter. Uddannelsen vil dermed se således se sådan ud:

Skole-periode 1

Praktik-periode 1

Skole-periode 2

Praktik-periode 2

Skole-periode 3

Praktik-periode 3

Skole-periode 4

 

Frit Valg

 

Frit Valg /

Plejecenter

 

Plejecenter

 

1 uge

15 uger

8 uger

4 uger/15 uger

5 uger

4 uger

3 uger

Det fremgår af din praktikplan hvilket forløb der er valgt til dig.

Praktikperiodens faser

Praktikperioderne kan overordnet opdeles i tre faser - en introduktionsfase, en læringsfase og en selvstændighedsfase.

Introduktionsfasen varer typisk 14 dage. Det er i denne periode, der skal afholdes forventningssamtale, og hvor der i øvrigt er mulighed for at lære praktikstedet rammer at kende, samt få et indblik i arbejdsstedet døgnrytme og arbejdsrutiner.

Læringsfasen er den største del af praktikperioden og strækker sig fra introduktionsfasen indtil sidst i forløbet, hvor selvstændighedsfasen starter. I læringsfasen er der fokus på at arbejde med målene med praktikperioden ud fra de arbejdsopgaver, der er i praktikperioden hos den enkelte borger.

I selvstændighedsfasen, som typisk ligger i de sidste 4 praktikuger, arbejdes der selvstændigt med de kendte arbejdsopgaver.  

Studietid for Social- og sundhedshjælperelever i praktik i Lejre Kommune

I forbindelse med praktikperioderne er der mulighed for at afholde 4 timers studietid om ugen. Planlægningen af de 4 timer sker i samarbejde med praktikvejleder og/eller gruppeleder. Studietiden kan afholdes samlet eller over flere gange på en uge.

Formålet med studietiden er, at eleven har mulighed for at fordybe sig i situationer fra hverdagen og få koblet faglig viden på.

Studietiden kan f.eks. anvendes til at arbejde med studierelaterede opgaver, logbog, refleksion, søge og læse litteratur. Eleven har mulighed for at anvende de redskaber, der er i Praktikhåndbogen for social- og sundhedshjælperelever i Lejre Kommune, som udgangspunkt. Der er også mulighed for at arbejde ud fra de metoder, som eleven er introduceret til under skoleperioden.

Personalet omkring social- og sundhedshjælperuddannelsen

Personalet, som eleven samarbejder med i forbindelse med forskellige arbejdsopgaver, er alle samarbejdspartnere i forbindelse med uddannelsen.

Praktikvejleder

I praktikperioderne bliver eleven tilknyttet en praktikvejleder, som vil følge uddannelse i praktikperioden, og som vil hjælpe eleven med din studietid, logbog, samtaler og arbejdsmæssige opgaver. Praktikvejlederen bliver på denne måde ofte et anker i forhold til, hvor eleven er i sin uddannelse.

Gruppeleder

Til det distrikt, som eleven bliver tilknyttet i praktikperioderne, er der en gruppeleder, som er daglig leder for det øvrige personale. Gruppelederen er dermed også leder for eleven under praktikperioderne. Gruppelederen er også ansvarlig for mange af de ansættelsesmæssige vilkår, hvorfor det bl.a. er til gruppelederen, eleven skal henvende sig med spørgsmål til den praktiske del af ansættelsen.

Uddannelseskoordinatoren

Uddannelseskoordinatoren ved Lejre Kommune står for ansættelse af elever, koordinering af uddannelsesforløb og kontakten til skolen. Der kan desuden være tilfælde, hvor uddannelseskoordinatoren deltager i samtalerne i uddannelsesforløbet.

Hvis eleven støder på problemer i forhold til uddannelsen, er eleven altid velkommen til at kontakte uddannelseskoordinatoren, der vil gå aktivt ind i en problemløsning.

Samtaler i praktikperioderne

I praktikperioderne skal der afholdes forskellige uddannelsesmæssige samtaler. Til disse samtaler vil det være muligt sammen med eleven at sætte mål for uddannelsen og evaluere læringsforløbet. Det forventes, at eleven møder til samtalerne forberedt.

Mål for praktikuddannelsen

I forbindelse med praktikperioderne skal eleven arbejde med at opnå erhvervsfaglige kompetencer svarende til social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. Det er derfor vigtigt, at eleven arbejder målrettet med at opnå målene for praktikken. Eleven skal i hver praktikperiode arbejde med alle målene, som i praktikperiode 1 som minimum skal være opnået på et begynderniveau. Efter 2. praktikperiode skal målene som hovedregel være opnået på rutineret/avanceret niveau.  Efter 3. praktikperiode skal alle praktikmålene være opnået på et avanceret niveau. Eleven skal afslutningsvis i praktikperiode 3 kunne arbejde selvstændigt selv på et avanceret niveau.

Målene for praktikuddannelsen er beskrevet her nedenfor:

 1. Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere.
 2. Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer.
 3. Eleven kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver.
 4. Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre.
 5. Eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet.
 6. Eleven kan arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå.
 7. Eleven kan på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring.
 8. Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fagprofessionelle kolleger.
 9. Eleven kan reflektere over og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejdet med relevante fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner.
 10. Eleven kan under hensyntagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i hverdagen i videst mulig omfang.
 11. Eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre eget liv.
 12. Eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår samt kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet.
 13. Eleven kan dokumentere den planlagte pleje og gennemførte indsats i pleje- og handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer.
 14. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde.
 15. Eleven kan kommunikere relevant og fagligt professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere.
 16. Eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed.
 17. Eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi.
 18. Eleven har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og kriseberedskab.
 19. Eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde.

Alle målene bliver bedømt efter de præstationsstandarder, som anbefales af PASS Fagligt udvalg for pædagogisk assistentuddannelse og sundhedsuddannelsen.