Center for Velfærd & Omsorg (CVO)

Social- og sundhedshjælpereleverne arbejder organisatorisk under Center for Velfærd og Omsorg, som har det samlede ansvar for visitation til og udførelse af pleje og praktisk bistand mv. I CVO ligger desuden ansvaret for sundhedsområdet og træningsområdet.

Center for Velfærd og Omsorg omfatter dermed nedenstående områder:

  • Hjemmeplejen & sygeplejen
  • Plejecentrene
  • Sundhed & Genoptræning
  • Aktivitetscentre
  • Visitation og Hjælpemidler

Forebyggelse og hjælp til selvhjælp

Det er Lejre Kommunes mål, at borgere i Lejre Kommune skal være sunde, aktive og selvhjulpne i alle livets faser. Derfor arbejdes der på en sundhedspolitik med fokus på forebyggelse, og på hvor borgere i alle aldre støttes i et aktivt og sundt liv.

Lejre Kommunes fornemmeste opgave bliver fremover at yde hjælp til selvhjælp med fokus på, hvad den enkelte borger kan, og hvilke ressourcer den enkelte har af både fysisk, psykisk, social og økonomisk karakter.

Forebyggelse, pleje og omsorg skal bidrage til, at den enkelte borger i videst muligt omfang kan klare sig selv og holde sig aktiv for derigennem at bevare et godt helbred. Der er fokus på at der i stigende omfang anvendes moderne teknologiske hjælpemidler, der kan være med til at gøre den enkelte borger mere selvhjulpen.

Borgere der har særlige behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp tilbydes dette ud fra den enkelte borgers situation og behov. I Lejre Kommune kan borgere vælge om de ønsker den visiterede hjælp fra den kommunale pleje eller fra et af de godkendte private firmaer. Hjælpen visiteres ud fra borgerens behov og Lejre Kommunes kvalitetsstandarder.

Plejecentre i Lejre Kommune
Lejre Kommune tilbyder ældre- og plejecenterlejligheder, hvor borgeren får en oplevelse af at være i egen bolig med privathed, nærhed og det individuelle - kombineret med plejecenterets tryghed. Selvbestemmelse og indflydelse på hverdagen er her centrale værdier.

I lejre Kommune findes der følgende Ældre- og plejecentre:

  • Plejecenteret Bøgebakken
  • Ammershøjparken
  • Hvalsø Ældrecenter

Lejre Kommune råder over forskellige typer af plejeboliger. Boliger til borgere med almene plejebehov samt boliger til borgere med demenssygdomme og andre særlige behov.

En plejebolig er principielt en ældre- og handicapbolig, men adskiller sig ved at der er tilknyttet personale, som befinder sig i umiddelbar nærhed af boligen. I plejeboligen ydes der ud over personlig og praktisk hjælp i hverdagen, også hjælp til opretholdelse af et fællesskab og naboskab mellem beboerne. Personalet laver maden, men beboerne er meget velkomne til at deltage, i det omfang de formår.

En plejebolig er således ikke en institution, men en bolig under lejeloven med den råderet over boligen, som er indeholdt i lejeloven.

Ammershøjparken ligger i Kirke Hyllinge. Der er 5 huse med 10 boliger i hver, heraf er 1 hus specielt for borgere med demens. Der er ansat 2 gruppeledere, som arbejder på tværs af de 5 huse. Til centret hører et servicehus. I Ammershøjparken arbejdes der i medarbejderstyrende teams.

Plejecentret Bøgebakken beliggende i Lejre blev indviet i henholdsvis 20072011. Centret har 7 huse, hvor der bor 7-9 borgere i hvert hus. Det ene rummer 9 boliger til borgere med demens. Plejecentret rummer desuden gæstestuer og 3 boliger forbeholdt ægtepar. På Plejecentret Bøgebakken er der et Dag - og træningscenter. Her er tilknyttet en samværsgruppe for bogere med demens.

Hvalsø Ældrecenter beliggende i Hvalsø rummer afsnittet Blomsterhaven, som har 20 boligere, afsnittet Bøgely som har 9 boliger, samt afsnittet Birkely som har 5 boliger. Hvalsø Ældrecenter har desuden 6 midlertidige boliger. Til Hvalsø Ældrecenter hører også Kløverhuset, som er en skærmet enhed for borgere med demens. Kløverhuset har 10 boligenheder og en midlertidig bolig.

Grønnehave i Ejby er et tidligere plejehjem der er omdannet til 10 aflastningspladser og 17 ældreboliger. Grønnehave rummer desuden et træningscenter.

Yderligere oplysninger om det enkelte sted kan de læse mere om her. Her finder du også oplysninger indenfor ældreservice og sundhed. 

På ældre og plejecentrene tilbydes et leve-bo miljø i det omfang de fysiske rammer er til stede.

Leve-bo miljø på Lejre Kommunes plejecentre

I lejre Kommune er der skabt Leve-bo miljø på de enkelte plejecentre. Principperne bygger på at skabe et miljø, der giver oplevelsen af at være i egen bolig med privathed, nærhed og det individuelle - kombineret med plejecenterets tryghed. Leve-bo miljøet i Lejre Kommune tager afsæt i de centrale værdier selvbestemmelse og indflydelse på hverdagen.

I hverdagen betyder dette, at opgaverne omkring beboernes hverdag er samlet i leve-bo miljøet i hvert hus. Opgaver som madlavning og tøjvask foregår i beboelseshusene således, at medarbejderne i videst mulig omfang har mulighed for at være sammen med beboerne, mens opgaverne løses. Ligesom det giver mulighed for at beboerne deltager i hverdagsfunktionerne, i den udstrækning de har ressourcer til det.

Hjemmeplejen

Borgere i Lejre Kommune, der har fået visiteret hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, har mulighed for at vælge mellem den kommunale leverandør og private leverandører.

Frit valg tilbyder hjælp til personlig pleje, sygepleje og praktisk hjælp med fokus på borgerens behov.  Hjælpen ydes i forhold til fastlagte kvalitetstandarder. Praktisk hjælp kan f.eks. være indkøb, tøjvask, rengøring og madservice.

Der er mulighed for at få hjælp på alle tider i døgnet.

Frit valgs formål er, at borgeren skal have mulighed for at leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. Plejen tilrettelægges i samarbejde med borgeren med respekt for borgerens ønsker.

Hjemmeplejen i Lejre Kommune er delt op i 11 grupper med hver deres gruppeleder: Aktivitet og Samvær, Ammershøjgruppen, Grønnehave, Lejregruppen, Nordstjernen, Sydstjernen, Pleje i eget hjem, Aften, Nat, Sygeplejersker og Team Vikar. Som ansat i Frit Valg kan man møde ind på enten: Ammershøj, Bøgebakken, Grønnehave og Hvalsø Ældrecenter. Yderligere oplysninger om de enkelte distrikter indenfor Hjemmeplejen kan findes her.

I Hjemmeplejen støtter vi borgeren i at bevare et godt helbred, og evnen til at kunne mest muligt selv. Det gøres via medindflydelse og dialog. Der er et tæt tværfagligt samarbejde mellem grupperne. Der er også gode muligheder for samvær og hjælp til borgere med demens.

Lejre Kommunes tilbud om Aktivitet og Samvær er placeret på henholdsvis Bøgebakken og Hvalsø Ældrecenter.

Om at være en del af medarbejdergruppen i Hjemmesygeplejen

I de praktikperioder hvor social- og sundhedshjælpereleven er i Hjemmesygeplejen, forventes det at eleven ligesom de øvrige medarbejdere, lokalkendt og kender til kommunens servicetilbud. I den udekørende funktion arbejdes der i faste distrikter. Der tilstræbes at tildele den enkelte borger en fast hjælper. Vi hjælper dog hinanden på tværs af distrikterne, når der er brug for det.

Der tilbydes hjælp til personlig pleje og praktisk bistand til borgerne i Lejre Kommune. Det er borgerens behov, der er i fokus og vi skal hjælpe med de opgaver, som borgeren ikke selv kan klare. Formålet er, at borgeren kan leve et så normalt og selvstændigt et liv som muligt. Hjælpen kan visiteres til udførelse på alle tider af døgnet på alle årets dage.

På Dagcentre og Daghjem fokuseres der både på motion, samvær og tryghed. Her sættes borgerens behov og ønsker i højsædet. Formålet er, at borgeren bliver aktiveret samt får opfyldt sit sociale behov.

Hjemmeplejen er organiseret med en leder og 9 teamledere. Grupperne er bygget op i medstyrende teams med høj grad af frihed under ansvar. Medarbejdergrupperne er kendetegnet ved at være ansvarsbevidste, fleksible og engagerede. Der er desuden et højt fagligt niveau og en generel positiv indstilling til livet.

Der værnes om den gode arbejdsplads med fokus på trivsel for både medarbejdere og borgere.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk