Social- og Sundhedshjælper uddannelsen

Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lejre Kommune.

I Lejre Kommune tilbydes der uddannelse til social- og sundhedshjælper. Det er Lejre Kommunes målsætning at skabe rammerne for en god uddannelse, som er præget af høj kvalitet, fleksibilitet og et godt arbejdsklima.

I Lejre Kommune støttes social- og sundhedshjælpereleverne gennem deres uddannelse. Det er formålet, at social- og sundhedshjælpereleverne får de rigtige rammer til at udvikle og tilegne sig de erhvervsfaglige kompetencer svarende til social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. Der vil derfor også være muligheder for at tilpasse et uddannelsesforløb svarende til social- og sundhedshjælperelevens individuelle læringsbehov. 

Præsentation af lejre Kommune

Lejre Kommune er beliggende mellem Holbæk og Roskilde i et naturskønt område. Lejre Kommune blev i 2007 dannet ved en sammenlægning af Bramsnæs, Hvalsø og Lejre Kommune. I dag har Lejre kommune ca. 27.000 indbyggere. 

Lejre Kommune er en attraktiv og moderne bo- og oplevelseskommune midt i Sjællands natur, kulturhistorie og mangfoldige udviklingsmuligheder. Kommunen er kendetegnet ved:

 • Kvalitet og effektivitet i service
 • Ansvarligt fællesskab
 • Fremtidens arbejdspladser
 • Et berigende liv

Der er ca. 2000 ansatte i kommunen, som beskæftiger sig bredt inden for bl.a. omsorg og pleje, undervisning, administration, rådgivning, børnepasning, veje og grønne områder.

Lejre Kommune fungerer som en decentral organisation, hvor kompetencen til at træffe beslutninger ligger hos eller tæt på dem, der løser opgaven hos borgere og brugere. Dette sikres lokalt mellem uddelegering og med vægt på dialog og gensidig ansvarsfølelse.

Lejre Kommune er således en arbejdsplads med gode muligheder for indflydelse på hverdagen og med muligheder for faglig og personlig udvikling, men hvor der også stilles krav til medarbejderens kvalifikationer.

Med udgangspunkt i det personalepolitiske værdigrundlag vil der løbende blive udpeget indsatsområder, som skal medvirke til, at visionen bliver til virkelighed. 

I ansættelsen som social- og sundhedshjælperelev forventes det at der arbejdes aktivt under Lejre Kommunes personalepolitik, som er en værdibaseret personalepolitik. Det personalepolitiske værdigrundlag bygger på følgende værdier:

Dialog - dialogformen i Lejre Kommune er åben og anerkendende

Udvikling - Lejre Kommune er en udviklende arbejdsplads

Indflydelse - Indflydelse og ansvarlighed er hinandens forudsætninger i Lejre Kommune.

En uddybning af Lejre Kommunes personalepolitik, som findes sammen med kommunens øvrige politikker på medarbejderportalen.

Center for Velfærd & Omsorg (CVO)

Social- og sundhedshjælpereleverne arbejder organisatorisk under Center for Velfærd og Omsorg, som har det samlede ansvar for visitation til og udførelse af pleje og praktisk bistand mv. I CVO ligger desuden ansvaret for sundhedsområdet og træningsområdet.

Center for Velfærd og Omsorg omfatter dermed nedenstående områder:

 • Hjemmeplejen & sygeplejen
 • Plejecentrene
 • Sundhed & Genoptræning
 • Aktivitetscentre
 • Visitation og Hjælpemidler

Forebyggelse og hjælp til selvhjælp

Det er Lejre Kommunes mål, at borgere i Lejre Kommune skal være sunde, aktive og selvhjulpne i alle livets faser. Derfor arbejdes der på en sundhedspolitik med fokus på forebyggelse, og på hvor borgere i alle aldre støttes i et aktivt og sundt liv.

Lejre Kommunes fornemmeste opgave bliver fremover at yde hjælp til selvhjælp med fokus på, hvad den enkelte borger kan, og hvilke ressourcer den enkelte har af både fysisk, psykisk, social og økonomisk karakter.

Forebyggelse, pleje og omsorg skal bidrage til, at den enkelte borger i videst muligt omfang kan klare sig selv og holde sig aktiv for derigennem at bevare et godt helbred. Der er fokus på at der i stigende omfang anvendes moderne teknologiske hjælpemidler, der kan være med til at gøre den enkelte borger mere selvhjulpen.

Borgere der har særlige behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp tilbydes dette ud fra den enkelte borgers situation og behov. I Lejre Kommune kan borgere vælge om de ønsker den visiterede hjælp fra den kommunale pleje eller fra et af de godkendte private firmaer. Hjælpen visiteres ud fra borgerens behov og Lejre Kommunes kvalitetsstandarder.

Plejecentre i Lejre Kommune
Lejre Kommune tilbyder ældre- og plejecenterlejligheder, hvor borgeren får en oplevelse af at være i egen bolig med privathed, nærhed og det individuelle - kombineret med plejecenterets tryghed. Selvbestemmelse og indflydelse på hverdagen er her centrale værdier.

I lejre Kommune findes der følgende Ældre- og plejecentre:

 • Plejecenteret Bøgebakken
 • Ammershøjparken
 • Hvalsø Ældrecenter

Lejre Kommune råder over forskellige typer af plejeboliger. Boliger til borgere med almene plejebehov samt boliger til borgere med demenssygdomme og andre særlige behov.

En plejebolig er principielt en ældre- og handicapbolig, men adskiller sig ved at der er tilknyttet personale, som befinder sig i umiddelbar nærhed af boligen. I plejeboligen ydes der ud over personlig og praktisk hjælp i hverdagen, også hjælp til opretholdelse af et fællesskab og naboskab mellem beboerne. Personalet laver maden, men beboerne er meget velkomne til at deltage, i det omfang de formår.

En plejebolig er således ikke en institution, men en bolig under lejeloven med den råderet over boligen, som er indeholdt i lejeloven.

Ammershøjparken ligger i Kirke Hyllinge. Der er 5 huse med 10 boliger i hver, heraf er 1 hus specielt for borgere med demens. Der er ansat 2 gruppeledere, som arbejder på tværs af de 5 huse. Til centret hører et servicehus. I Ammershøjparken arbejdes der i medarbejderstyrende teams.

Plejecentret Bøgebakken beliggende i Lejre blev indviet i henholdsvis 20072011. Centret har 7 huse, hvor der bor 7-9 borgere i hvert hus. Det ene rummer 9 boliger til borgere med demens. Plejecentret rummer desuden gæstestuer og 3 boliger forbeholdt ægtepar. På Plejecentret Bøgebakken er der et Dag - og træningscenter. Her er tilknyttet en samværsgruppe for bogere med demens.

Hvalsø Ældrecenter beliggende i Hvalsø rummer afsnittet Blomsterhaven, som har 20 boligere, afsnittet Bøgely som har 9 boliger, samt afsnittet Birkely som har 5 boliger. Hvalsø Ældrecenter har desuden 6 midlertidige boliger. Til Hvalsø Ældrecenter hører også Kløverhuset, som er en skærmet enhed for borgere med demens. Kløverhuset har 10 boligenheder og en midlertidig bolig.

Grønnehave i Ejby er et tidligere plejehjem der er omdannet til 10 aflastningspladser og 17 ældreboliger. Grønnehave rummer desuden et træningscenter.

Yderligere oplysninger om det enkelte sted kan de læse mere om her. Her finder du også oplysninger indenfor ældreservice og sundhed. 

På ældre og plejecentrene tilbydes et leve-bo miljø i det omfang de fysiske rammer er til stede.

Leve-bo miljø på Lejre Kommunes plejecentre

I lejre Kommune er der skabt Leve-bo miljø på de enkelte plejecentre. Principperne bygger på at skabe et miljø, der giver oplevelsen af at være i egen bolig med privathed, nærhed og det individuelle - kombineret med plejecenterets tryghed. Leve-bo miljøet i Lejre Kommune tager afsæt i de centrale værdier selvbestemmelse og indflydelse på hverdagen.

I hverdagen betyder dette, at opgaverne omkring beboernes hverdag er samlet i leve-bo miljøet i hvert hus. Opgaver som madlavning og tøjvask foregår i beboelseshusene således, at medarbejderne i videst mulig omfang har mulighed for at være sammen med beboerne, mens opgaverne løses. Ligesom det giver mulighed for at beboerne deltager i hverdagsfunktionerne, i den udstrækning de har ressourcer til det.

Hjemmeplejen

Borgere i Lejre Kommune, der har fået visiteret hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, har mulighed for at vælge mellem den kommunale leverandør og private leverandører.

Frit valg tilbyder hjælp til personlig pleje, sygepleje og praktisk hjælp med fokus på borgerens behov.  Hjælpen ydes i forhold til fastlagte kvalitetstandarder. Praktisk hjælp kan f.eks. være indkøb, tøjvask, rengøring og madservice.

Der er mulighed for at få hjælp på alle tider i døgnet.

Frit valgs formål er, at borgeren skal have mulighed for at leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. Plejen tilrettelægges i samarbejde med borgeren med respekt for borgerens ønsker.

Hjemmeplejen i Lejre Kommune er delt op i 11 grupper med hver deres gruppeleder: Aktivitet og Samvær, Ammershøjgruppen, Grønnehave, Lejregruppen, Nordstjernen, Sydstjernen, Pleje i eget hjem, Aften, Nat, Sygeplejersker og Team Vikar. Som ansat i Frit Valg kan man møde ind på enten: Ammershøj, Bøgebakken, Grønnehave og Hvalsø Ældrecenter. Yderligere oplysninger om de enkelte distrikter indenfor Hjemmeplejen kan findes her.

I Hjemmeplejen støtter vi borgeren i at bevare et godt helbred, og evnen til at kunne mest muligt selv. Det gøres via medindflydelse og dialog. Der er et tæt tværfagligt samarbejde mellem grupperne. Der er også gode muligheder for samvær og hjælp til borgere med demens.

Lejre Kommunes tilbud om Aktivitet og Samvær er placeret på henholdsvis Bøgebakken og Hvalsø Ældrecenter.

Om at være en del af medarbejdergruppen i Hjemmesygeplejen

I de praktikperioder hvor social- og sundhedshjælpereleven er i Hjemmesygeplejen, forventes det at eleven ligesom de øvrige medarbejdere, lokalkendt og kender til kommunens servicetilbud. I den udekørende funktion arbejdes der i faste distrikter. Der tilstræbes at tildele den enkelte borger en fast hjælper. Vi hjælper dog hinanden på tværs af distrikterne, når der er brug for det.

Der tilbydes hjælp til personlig pleje og praktisk bistand til borgerne i Lejre Kommune. Det er borgerens behov, der er i fokus og vi skal hjælpe med de opgaver, som borgeren ikke selv kan klare. Formålet er, at borgeren kan leve et så normalt og selvstændigt et liv som muligt. Hjælpen kan visiteres til udførelse på alle tider af døgnet på alle årets dage.

På Dagcentre og Daghjem fokuseres der både på motion, samvær og tryghed. Her sættes borgerens behov og ønsker i højsædet. Formålet er, at borgeren bliver aktiveret samt får opfyldt sit sociale behov.

Hjemmeplejen er organiseret med en leder og 9 teamledere. Grupperne er bygget op i medstyrende teams med høj grad af frihed under ansvar. Medarbejdergrupperne er kendetegnet ved at være ansvarsbevidste, fleksible og engagerede. Der er desuden et højt fagligt niveau og en generel positiv indstilling til livet.

Der værnes om den gode arbejdsplads med fokus på trivsel for både medarbejdere og borgere.

Ansættelse som social- og sundhedshjælperelev ved Lejre Kommune

I forbindelse med ansættelse som social- og sundhedshjælperelev ved Lejre Kommune er det vigtigt, at social- og sundhedshjælpereleven har et kendskab til de ansættelsesmæssige vilkår. Ansættelsesvilkårene gennemgås derfor med alle elever inden ansættelse og løbende ved behov under uddannelsen. Desuden er ansættelsesvilkårene beskrevet i elevernes praktikhåndbog.

Arbejdstid

Arbejdstiden i praktikperioderne svarer til 37 timer ugentligt. Disse timer inkluderer den ugentlige studietid, som er 4 timer. Arbejdstid er primært tilrettelagt i dagvagter. Der vil dog være enkelte weekendvagter og vagter på helligdage. Der kan efter elevens ønske arrangeres enkelte aftenvagter. Arbejdstiden bliver tilrettelagt i overensstemmelse med overenskomsten for social- og sundhedshjælperelever. 

Uddannelsesforhold som social- og sundhedshjælper i Lejre Kommune

I Lejre Kommune er det en høj prioritet at have et godt læringsmiljø for kommunens elever og studerende. Social- og sundhedsuddannelse er en vekseluddannelse, der dels foregår på skolen, dels foregår i praktikken. Vi anser det gode læringsmiljø for en altafgørende faktor for den bedste kompetenceudvikling for alle vores elever og studerende.  Der arbejdes derfor løbende i Lejre Kommune på at udvikle et godt læringsmiljø, hvor læringsmulighederne for den enkelte elev er optimale. Dette gøres under hensyntagen til elevens individuelle læringsbehov.

I Lejre Kommune defineres et godt læringsmiljø som værende et sted, hvor eleven oplever:

 • At der er trygge rammer til at udvikle kompetencer, således at eleven gradvist kan varetage mere komplicerede opgaver.
 • At lyst og motivation for uddannelsen stimuleres gennem indflydelse på og ansvar for egne opgaver
 • At eleven har mulighed for at deltage i et fagligt funderet praksisfællesskab
 • At eleven får opgaver svarende til læringsbehov.
 • At det respekteres at eleven er under uddannelse og i en læringsproces.
 • At der er tid og rum til kompetenceudvikling gennem refleksion og vejledning
 • At uddannelsen varetages kompetent og af veluddannede vejledere.

Praktikplanlægning

I praktikperiode 1 vil eleven blive tilknyttet et praktiksted på et af Lejre Kommunes Plejecentre. Af elevens praktikplan fremgår det, hvilket sted eleven er blevet tilknyttet. I praktikperiode 2 vil eleven i de første 4 uger komme i praktik samme sted, som i praktikperiode 1. Dette er planlagt således, at eleven har mulighed for at vende tilbage til et kendt praktiksted med ny teoretisk viden, som så kan afprøves i vante omgivelser inden eleven skal videre til et nyt praktiksted. På denne måde skabes en større sammenhæng mellem praktikperioder og skoleperioder.

Efter de første 4 uger af praktikperiode 2 vil eleven blive tilknyttet et praktiksted under Frit Valg og skal dermed være social- og sundhedshjælperelev i hjemmeplejen. Her skal du være i praktik resten af praktikperiode 2 og i praktikperiode 3.

Illustrativ vil praktikperioderne se således ud:

Skole-periode 1

Praktik-periode 1

Skole-periode 2

Praktik-periode 2

Skole-periode 3

Praktik-periode 3

Skole-periode 4

 

Plejecenter

 

Plejecenter
/Frit Valg

 

Frit Valg

 

1 uge

15 uger

8 uger

4 uger/15 uger

5 uger

4 uger

3 uger

I særlige tilfælde kan det forekomme, at eleven starter med at være i praktik i hjemmepleje og senere i uddannelsen vil blive tilknyttet et plejecenter. Uddannelsen vil dermed se således se sådan ud:

Skole-periode 1

Praktik-periode 1

Skole-periode 2

Praktik-periode 2

Skole-periode 3

Praktik-periode 3

Skole-periode 4

 

Frit Valg

 

Frit Valg /

Plejecenter

 

Plejecenter

 

1 uge

15 uger

8 uger

4 uger/15 uger

5 uger

4 uger

3 uger

Det fremgår af din praktikplan hvilket forløb der er valgt til dig.

Praktikperiodens faser

Praktikperioderne kan overordnet opdeles i tre faser - en introduktionsfase, en læringsfase og en selvstændighedsfase.

Introduktionsfasen varer typisk 14 dage. Det er i denne periode, der skal afholdes forventningssamtale, og hvor der i øvrigt er mulighed for at lære praktikstedet rammer at kende, samt få et indblik i arbejdsstedet døgnrytme og arbejdsrutiner.

Læringsfasen er den største del af praktikperioden og strækker sig fra introduktionsfasen indtil sidst i forløbet, hvor selvstændighedsfasen starter. I læringsfasen er der fokus på at arbejde med målene med praktikperioden ud fra de arbejdsopgaver, der er i praktikperioden hos den enkelte borger.

I selvstændighedsfasen, som typisk ligger i de sidste 4 praktikuger, arbejdes der selvstændigt med de kendte arbejdsopgaver.  

Studietid for Social- og sundhedshjælperelever i praktik i Lejre Kommune

I forbindelse med praktikperioderne er der mulighed for at afholde 4 timers studietid om ugen. Planlægningen af de 4 timer sker i samarbejde med praktikvejleder og/eller gruppeleder. Studietiden kan afholdes samlet eller over flere gange på en uge.

Formålet med studietiden er, at eleven har mulighed for at fordybe sig i situationer fra hverdagen og få koblet faglig viden på.

Studietiden kan f.eks. anvendes til at arbejde med studierelaterede opgaver, logbog, refleksion, søge og læse litteratur. Eleven har mulighed for at anvende de redskaber, der er i Praktikhåndbogen for social- og sundhedshjælperelever i Lejre Kommune, som udgangspunkt. Der er også mulighed for at arbejde ud fra de metoder, som eleven er introduceret til under skoleperioden.

Personalet omkring social- og sundhedshjælperuddannelsen

Personalet, som eleven samarbejder med i forbindelse med forskellige arbejdsopgaver, er alle samarbejdspartnere i forbindelse med uddannelsen.

Praktikvejleder

I praktikperioderne bliver eleven tilknyttet en praktikvejleder, som vil følge uddannelse i praktikperioden, og som vil hjælpe eleven med din studietid, logbog, samtaler og arbejdsmæssige opgaver. Praktikvejlederen bliver på denne måde ofte et anker i forhold til, hvor eleven er i sin uddannelse.

Gruppeleder

Til det distrikt, som eleven bliver tilknyttet i praktikperioderne, er der en gruppeleder, som er daglig leder for det øvrige personale. Gruppelederen er dermed også leder for eleven under praktikperioderne. Gruppelederen er også ansvarlig for mange af de ansættelsesmæssige vilkår, hvorfor det bl.a. er til gruppelederen, eleven skal henvende sig med spørgsmål til den praktiske del af ansættelsen.

Uddannelseskoordinatoren

Uddannelseskoordinatoren ved Lejre Kommune står for ansættelse af elever, koordinering af uddannelsesforløb og kontakten til skolen. Der kan desuden være tilfælde, hvor uddannelseskoordinatoren deltager i samtalerne i uddannelsesforløbet.

Hvis eleven støder på problemer i forhold til uddannelsen, er eleven altid velkommen til at kontakte uddannelseskoordinatoren, der vil gå aktivt ind i en problemløsning.

Samtaler i praktikperioderne

I praktikperioderne skal der afholdes forskellige uddannelsesmæssige samtaler. Til disse samtaler vil det være muligt sammen med eleven at sætte mål for uddannelsen og evaluere læringsforløbet. Det forventes, at eleven møder til samtalerne forberedt.

Mål for praktikuddannelsen

I forbindelse med praktikperioderne skal eleven arbejde med at opnå erhvervsfaglige kompetencer svarende til social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. Det er derfor vigtigt, at eleven arbejder målrettet med at opnå målene for praktikken. Eleven skal i hver praktikperiode arbejde med alle målene, som i praktikperiode 1 som minimum skal være opnået på et begynderniveau. Efter 2. praktikperiode skal målene som hovedregel være opnået på rutineret/avanceret niveau.  Efter 3. praktikperiode skal alle praktikmålene være opnået på et avanceret niveau. Eleven skal afslutningsvis i praktikperiode 3 kunne arbejde selvstændigt selv på et avanceret niveau.

Målene for praktikuddannelsen er beskrevet her nedenfor:

 1. Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere.
 2. Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer.
 3. Eleven kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver.
 4. Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre.
 5. Eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet.
 6. Eleven kan arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå.
 7. Eleven kan på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring.
 8. Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fagprofessionelle kolleger.
 9. Eleven kan reflektere over og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejdet med relevante fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner.
 10. Eleven kan under hensyntagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i hverdagen i videst mulig omfang.
 11. Eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre eget liv.
 12. Eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår samt kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet.
 13. Eleven kan dokumentere den planlagte pleje og gennemførte indsats i pleje- og handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer.
 14. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde.
 15. Eleven kan kommunikere relevant og fagligt professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere.
 16. Eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed.
 17. Eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi.
 18. Eleven har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og kriseberedskab.
 19. Eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde.

Alle målene bliver bedømt efter de præstationsstandarder, som anbefales af PASS Fagligt udvalg for pædagogisk assistentuddannelse og sundhedsuddannelsen.

Pædagogiske redskaber i praktikken

Der er en forventning om, at social- og sundhedshjælpereleven arbejder metodisk i tilgangen til opgaveløsninger. Dette skal både kunne afspejles i det daglige arbejde hos borgerne og i de skriftlige produkter, som der udarbejder under praktikperioden.

Social- og sundhedshjælperleverne vil blive introduceret til brug af de forskellige læringsmetoder, der kan anvendes under praktikperioderne, samt til metoder i plejen hos borgerne.

Ansættelsens ABC

Alle ansatte i Lejre kommune har pligt til at holde sig orienteret om personalepolitiske retningslinjer. Dette er også gældende for social- og sundhedshjælperelever.

Ved ansættelse udleveres en praktikhåndbog som indeholder ansættelsens ABC.