Uddannelsesforhold som Social- og sundhedsassistent i Lejre Kommune

I Lejre Kommune er det en høj prioritet at have et godt læringsmiljø for kommunens elever og studerende. Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, der dels foregår på skolen, dels foregår i praktikken. Vi anser det gode læringsmiljø for en altafgørende faktor for den bedste kompetenceudvikling for alle vores elever og studerende.  Der arbejdes derfor løbende i Lejre Kommune på at udvikle et godt læringsmiljø, hvor læringsmulighederne for den enkelte elev er optimale. Dette gøres under hensyntagen til elevens individuelle læringsbehov.

I Lejre Kommune defineres et godt læringsmiljø som værende et sted, hvor eleverne oplever:

 • At der er trygge rammer til at udvikle kompetencer, således at eleven gradvist kan varetage mere komplicerede opgaver.
 • At lysten og motivationen for uddannelsen stimuleres gennem indflydelse og ansvar på egne opgaver
 • At eleven har mulighed for at deltage i et fagligt funderet praksisfællesskab
 • At eleven får opgaver svarende til læringsbehov. 
 • At det respekteres at eleven er under uddannelse og i en læringsproces.
 • At der er tid og rum til kompetenceudvikling gennem refleksion og vejledning
 • At uddannelsen varetages kompetent og af veluddannede vejledere. 

Deltagelse i skoleperioderne

For skoleperioderne er der udarbejdet en generel undervisningsplan. Det er en forventning fra Lejre Kommune som ansættelsessted, at eleven kender undervisningsplanen. Det forventes desuden at eleverne overholder ordensreglerne (regler for læring og samvær) og er opmærksom på fraværsreglerne og fraværsproceduren for skoleperioderne.

Arbejdstiden i skoleperioderne svarer til 37 timer ugentligt. Der skemalægges i gennemsnit 30 lektioner/pr. uge - heraf 2 lektioner/uge til fælles aktiviteter. Fælles aktiviteter er et obligatorisk undervisningstilbud til eleverne.

Der påregnes hjemmearbejde svarende til gennemsnitligt 7 timer/pr. uge. De 7 timer består af forberedelse til undervisning, udarbejdelse af hjemmeopgaver og gruppearbejde.

Lejre Kommune har derfor en klar forventning om at social- og sundhedsassistenteleverne møder forberedt til undervisningen og deltager aktivt.

Deltagelse i praktikperioderne

Social- og sundhedsassistentuddannelsen er opbygget som vekseluddannelse, hvor uddannelsespraktikperioder foregår i forskellige sektorer og indenfor forskellige sundhedsfaglige områder. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt, hvori der er indlagt 5 timers studietid. Planlægningen af de 5 timer sker i samarbejde med praktikvejleder og leder på det pågældende praktiksted. Studietiden afholdes hjemme med mindre andet aftales med det pågældende praktiksted.  Formålet med studietiden er, at eleven har mulighed for fordybelse og refleksion. Studietiden kan f.eks. anvendes til at arbejde med kompetencekort, PBL, logbog, refleksion, søge og læse litteratur. 

Praktikperiodens faser

Praktikperioderne kan overordnet opdeles i tre faser - en introduktionsfase, en læringsfase og en selvstændighedsfase.

Introduktionsfasen varer typisk 14 dage. Det er i denne periode, der skal afholdes forventningssamtale, og hvor der i øvrigt er mulighed for at lære praktikstedet rammer at kende, samt få et indblik i arbejdsstedets døgnrytme og arbejdsrutiner.

Læringsfasen er den største del af praktikperioden og strækker sig fra introduktionsfasen indtil sidst i forløbet. I læringsfasen er der fokus på at arbejde med målene med praktikperioden ud fra de arbejdsopgaver, der er i praktikperioden hos den enkelte borger/patient.

I selvstændighedsfasen som typisk ligger i de sidste praktikuger skal eleven arbejde selvstændigt med de kendte arbejdsopgaver.

Personalet omkring social- og sundhedsassistentuddannelsen

Personalet, som du samarbejde med i forbindelse med dine arbejdsopgaver under din praktikperiode, er alle samarbejdspartnere i forbindelse med din uddannelse. Du kan altså sagtens lære af personale, som ikke nødvendigvis er din praktikvejleder.

Praktikvejleder/klinisk vejleder

Du vil i din praktikperiode blive tilknyttet en praktikvejleder, som vil følge din uddannelse i praktikperioden, og som vil kunne hjælpe dig med logbog, samtaler og arbejdsmæssige opgaver, samt med tilrettelæggelsen af din studietid. Din praktikvejleder bliver på denne måde ofte dit anker i forhold til, hvor du er i din uddannelse.

Gruppeleder/afdelingssygeplejerske

Lederen af det sundhedsfaglige personale, som der er på dit pågældende praktiksted vil i praktikperioden fungere som din daglige leder. Gruppelederen/Afdelingssygeplejersken kan derfor deltage i nogle af de samtaler, der finder sted under uddannelsen, ligesom det er afdelingssygeplejersken, der står for prøvetidsvurderingen i samarbejde med din vejleder.

Du skal være opmærksom på at der i visse tilfælde er nødvendigt at have kontakt både med Uddannelseskoordinatoren i Lejre Kommune og med Afdelingssygeplejersken. Dette gælder blandt andet afholdelse af tjenestefri mv. Se i øvrigt Ansættelsens ABC 

Uddannelseskoordinatoren

Uddannelseskoordinatoren ved Lejre Kommune står for ansættelse af elever, koordinering af uddannelsesforløb og kontakten til skolen. Der kan desuden være tilfælde, hvor uddannelseskoordinatoren deltager i samtalerne i uddannelsesforløbet enten på foranledning af praktikvejleder eller social- og sundhedsassistenteleven.

Hvis du støder på problemer i forhold til din uddannelse, er du altid velkommen til at kontakte uddannelseskoordinatoren, der vil gå aktivt ind i en problemløsning.

Samtaler i praktikperioderne

I praktikperioderne skal der afholdes forskellige uddannelsesmæssige samtaler. Til disse samtaler vil det være muligt sammen med dig at sætte mål for din uddannelse og evaluere dit læringsforløb.

Det forventes, at du møder til samtalerne forberedt. I Lejre Kommune udleveres der uddannelsesmateriale til hele uddannelsen allerede ved ansættelsen bl.a. forberedelsesmaterialet til samtalerne.   

Somatisk praktikperiode

I den somatiske praktikperiode vil social- og sundhedsassistenteleven blive tildelt en praktikplads på en hospitalsafdeling. Afdelingen vil have et enten medicinsk eller kirurgisk speciale. Under praktikperioden er det hospitalsafdelingens personale der varetager vejledningen.

Ved ansættelse i Lejre Kommune vil social- og sundhedsassistenteleven blive oplyst om hvilke forventninger der er til eleverne i somatisk praktikperiode, samt få udleveret uddannelsesmaterialet, som skal anvendes under praktikperioden. Blandt andet logbog, praktikhåndbog, forberedelsesmateriale mv.

Arbejdsmæssige forhold under somatisk praktikperiode

Det er vigtigt, at social- og sundhedsassistenteleven arbejder ud fra de retningslinjer, der er på det pågældende sted både i forhold til de arbejdsmæssige forhold og i forbindelse med uddannelse. I praksis betyder dette at social- og sundhedsassistenteleven skal indgå i personalegruppen på de vilkår, som præsenteres på stedet. Fra Lejre Kommune som ansættelsessted forventes det derfor som minimum at social- og sundhedsassistenteleven :

 • Møder til tiden
 • Kender syge-raskmeldingsproceduren for afdelingen og overholder denne.
 • I god tid er opsøgende i forhold til vagtplanlægning herunder studietid.
 • Indgår i et samarbejde med både praktikstedets leder og Lejre Kommunes uddannelseskoordinator, hvis der er ønsker om ændringer i forhold til vagtplanen.
 • Indgår i praksisfællesskabet

På hospitalsafdelingen arbejdes der efter kvalitetsstandarder, procedure, instrukser og retningslinjer. Nogle af disse vil være specifikke for den enkelte hospitalsafdeling. Da disse vil blandt andet danner grundlag for de observationer og handlinger, som eleven skal udføre på afdelingen, forventes det at eleven hurtigst muligt sætter sig ind i dem.    

Uddannelsesmæssige forhold under somatisk praktikperiode

I praktikperioden arbejdes der med alle praktikmålene. En godkendt somatisk praktikperiode er hvor alle praktikmålene er nået på minimum et begynderniveau. Der skal arbejdes med logbogen hver dag. Logbogen kan eleven få udleveret af uddannelseskoordinatoren i Lejre Kommune.

Det forventes, at arbejdes med opgaver udleveret under skoleperioderne.

I somatisk praktikperiode arbejdes der med kompetencekort. Det er vigtigt at der arbejdes med dem dagligt og der dokumenteres som minimum under den ugentlige vejledningssamtale hvor langt den eleven er nået.

Når der afholdes samtaler under praktikperioden kan skemaerne fra praktikhåndbogen anvendes med mindre, at praktiksted ønsker andet anvendt.

Psykiatrisk Praktikperiode

I den psykiatriske praktikperiode vil social- og sundhedsassistenteleven blive tildelt en praktikplads som enten er en plads i regionen (hospitalsafdeling) eller en kommunal praktikplads (distrikt psykiatrien). Eleven vil i praktikperioden blive præsenteret for forskellige sygdomme indenfor det psykiatriske område. Det kan være en god ide at sætte sig ind i de mest almindelig forekommende sygdomme som patienter/borgere har på det pågældende praktiksted.  Under praktikperioden er det personalet fra praktiskstedet, der varetager vejledningen.

Arbejdsmæssige forhold under psykiatrisk praktikperiode

Det er vigtigt, at social- og sundhedsassistenteleven arbejder ud fra de retningslinjer, der er på det pågældende sted både i forhold til de arbejdsmæssige forhold og i forbindelse med uddannelse. I praksis betyder dette at social- og sundhedsassistenteleven skal indgå i personalegruppen på de vilkår, som præsenteres på stedet. Fra Lejre Kommune som ansættelsessted forventes det derfor som minimum at social- og sundhedsassistenteleven :

 • Møder til tiden
 • Kender syge-raskmeldingsproceduren for afdelingen og overholder denne.
 • I god tid er opsøgende i forhold til vagtplanlægning herunder studietid.
 • Indgår i et samarbejde med både praktikstedets leder og Lejre Kommunes uddannelseskoordinator, hvis der er ønsker om ændringer i forhold til vagtplanen.
 • Indgår i praksisfællesskabet

Der er retningslinjer og lovgivning som anvendes oftere i psykiatrien end på somatiske afdelinger. Det er derfor vigtigt at social- og sundhedsassistenteleven spørger ind til disse og bliver bekendt med dem, både til brug under praktikperioden men også til brug senere i arbejdslivet. Spørg efter retningslinjer, standardiserede handlingsplaner mv. hos praktikvejlederen.

Uddannelsesmæssige forhold under psykiatrisk praktikperiode

I praktikperioden arbejdes med alle praktikmålene. En godkendt psykiatrisk praktikperiode er hvor stort set alle praktikmålene er nået på et rutineret niveau. I praktikperioden skrives logbog hver dag. Social- og sundhedsassistenteleven kan få udleveret logbog ved henvendelse til uddannelseskoordinatoren i Ljere Kommune.

Det forventes, at arbejdes med opgaver udleveret under skoleperioderne.

I psykiatrisk praktikperiode arbejdes der med kompetencekort. Kompetencekortene udleveres ved ansættelsens start og opbevares i praktikhåndbogen. Kompetencekortene medbringes hver dag og der arbejdes dagligt med kompetenceudvikling. Arbejdet med kompetencekortene i psykiatrisk praktikperiode tager selvfølgelig udgangspunkt i kompetencekortene fra somatisk praktikperiode. Det er derfor vigtigt at social- og sundhedsassistenteleven medbringer kompetencekort fra somatisk praktikperiode til forventningssamtalen.   

Når der afholdes samtaler under praktikperioden kan skemaerne fra praktikhåndbogen anvendes med mindre, at praktiksted ønsker andet anvendt.

Primær praktikperiode

I din primære praktikperiode er social- og sundhedsassistenteleven tilknyttet en praktikplads i Lejre Kommune. Praktikpladsen er enten i hjemmepleje eller på et af kommunens plejecentre. Forholdene i hjemmeplejen og Plejecentrene er beskrevet i præsentationen af Lejre Kommune. Der arbejdes under praktikperioden efter Lejre Kommunes kvalitetstandarder og procedure. Eleven introduceres til begge dele ved introduktionen til praktikperioden.

Arbejdsmæssige forhold under primær praktikperiode

De arbejdsmæssige forhold som eleven arbejder under i praktikperioden i Lejre Kommune er dels beskrevet nedenfor, dels beskrevet i praktikhåndbogen afsnittet Ansættelsens ABC. Det er vigtigt, at eleven følger de retningslinjer der er for arbejdsstedet både i de arbejdsmæssige og i de uddannelsesmæssige forhold. I praksis betyder dette at social- og sundhedsassistenteleven indgår i personalegruppen på de vilkår, som præsenteres på stedet. Det forventes derfor at eleven:

 • Møder til tiden
 • Kender syge-raskmeldingsproceduren for afdelingen og overholder denne.
 • I god tid er opsøgende i forhold til vagtplanlægning herunder studietid.
 • Indgår i et samarbejde med både praktikstedets leder og Lejre Kommunes uddannelseskoordinator, hvis der er ønske om ændringer i forhold til vagtplanen.
 • Indgår i praksisfællesskabet

Under denne praktikperiode er der mulighed for at få arbejdsopgaver, der dækker alle dine praktikmål. Praktikmålene skal opfyldes på et avanceret niveau, som beskrevet i praktikhåndbogens afsnit Mål med praktikken.

Uddannelsesmæssige forhold under primær praktikperiode

I praktikperioden arbejdes med alle mål med praktikken. I praktikperioden skal der skrives logbog hver dag. I praktikhåndbogen findes en vejledning til hvordan en logbog kan skrives. Eleven får desuden udleveret en logbog af uddannelseskoordinatoren ved praktikstart.

Det forventes, at arbejdes med opgaver udleveret under skoleperioderne.

Der arbejdes med kompetencekort under praktikuddannelsen. Kompetencekortene udleveres ved ansættelsesstart sammen med det øvrige uddannelsesmateriale. Eleven skal medbringe kompetencekortene fra tidligere praktikperioder, da de kan fortælle praktikvejlederen om det faglige niveau ved praktikstart.