Affaldssortering

Publiceret 19-12-2022

Hvis I ikke allerede har styr på affaldssorteringen i jeres virksomhed, er det ved at være tid til at få det. Inden udgangen af 2022 skal alle affaldsproducerende virksomheder nemlig sortere deres husholdningslignende erhvervsaffald efter samme sorteringskriterier som private.

Piktogrammer for de 10 affaldsfraktioner: madaffald, glas, papir, restaffald, metal, plast, farligt affald, mad- og drikkekartoner, pap og tekstiler.

Nye krav til sortering af husholdningslignende erhvervsaffald fra 2023

Erhvervsvirksomheder har i flere år skulle sortere deres affald, så affald der kan genbruges, genanvendes eller på anden måde udnyttes, bliver udsorteret. Det fremgår af affaldsbekendtgørelsen, hvad der er affald egnet til materialenyttiggørelse.

Fremover skal alle affaldsproducerende virksomheder desuden sortere deres husholdningslignende erhvervsaffald efter samme sorteringskriterier som private. Det er typisk affald, der i sammensætning minder om affald fra private husholdninger. Har I produktionsaffald, skal I stadig sortere den del af affaldet efter de krav, der har været gældende siden 2010.

Hvilke 10 affaldsfraktioner skal der sorteres i?

Det vil sige, at alle virksomheder skal sortere deres husholdningslignende erhvervsaffald i minimum 10 affaldsfraktioner, som alle skal have retvisende piktogrammer.

De 10 fraktioner er madaffald, glas, papir, restaffald, metal, plast, farligt affald, mad- og drikkekartoner, pap og tekstiler.

NB: Tekstiler tilføjes først i løbet af 2023. Herefter skal denne fraktion sorteres efter samme kriterier som de øvrige 9.

Tidsfristen for at få implementeret alle 10 affaldsfraktioner er 31. december 2022.

Hvad er formålet?

Årsagen til de nye sorteringskrav er, at affaldshåndteringen på tværs af landets 98 kommuner skal strømlines, så målet om en klimaneutral affaldssektor i 2030 kan nås. Det skal ske ved et større fokus på sortering af affald til genbrug.

Formålet med sorteringskriterierne for husholdningslignende affald er at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genbrugt og indgår i fremstillingen af nye produkter, hvilket samtidig skal sikre, at mindre mængder ender i forbrænding.

Hvem står med ansvaret for affaldshåndteringen?

En liberalisering af affaldsområdet i 2010 betød en adskillelse mellem erhvervsaffald og kommunalt affald. Ansvaret for affaldshåndtering af erhvervsaffald tilfalder dermed de erhvervsdrivende selv, og hidtil har alle erhvervsvirksomheder med produktionsaffald været forpligtet til at sikre, at affaldet blev sendt til materialenyttiggørelse.

Hvad angår husholdningslignende affald, tilfalder ansvaret også de erhvervsdrivende. Alle affaldsproducerende virksomheder med husholdningslignende affald er altså forpligtet til at implementere de 10 nye fraktioner og skal selv kontakte en godkendt affaldsaktør.

Hvis affaldsindsamleren er godkendt til at indsamle begge typer affald, må virksomheder gerne nøjes med at have én affaldsindsamler.

Vi vil råde jer til at kontakte jeres affaldsindsamler og tage en snak omkring de fremtidige sorteringskrav, så I kan finde konkrete løsninger, som matcher de specifikke behov i virksomheden.

Hvis I vil vide mere

Miljøstyrelsen har lanceret en kampagne, som skal hjælpe virksomheder og erhvervsdrivende med de nye affaldskrav. Læs mere om Miljøstyrelsens kampagne på www.affaldssorteringnytter.dk.

Hvis I har spørgsmål til sortering af husholdningslignende erhvervsaffald i Lejre Kommune, kan I kontakte Affald og Genbrug i Lejre Kommune på affaldoggenbrug@lejre.dk / tlf. 46 46 46 46.

Hvis I har spørgsmål til gældende krav til sortering af produktionsaffald, kan I kontakte Natur og Miljø i Lejre Kommune på miljoe@lejre.dk / tlf. 46 46 49 47.